Menu pomocnicze
WIOSNA

 

NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY
W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W NAMYSŁOWIE 
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na docelowe samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno - kadrowych w codziennym systemie służby.
 
Przewidywany termin zatrudnienia: luty/marzec 2013 r.
 
I. Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej muszą spełniać wymagania określone w art. 28 i 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o PSP (Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68 ze zmianami):
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • być niekaranym za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn),
 • posiadać zdolność fizyczną oraz warunki zdrowotne i psychofizyczne do służby w Państwowej Straży Pożarnej (potwierdzone orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW – w ostatnim etapie naboru do służby)
 
II. Wymagania na samodzielnym stanowisku pracy ds. organizacyjno - kadrowych
1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom 
 • wykształcenie średnie,
 • doświadczenie zawodowe : min. 6 miesięcy na stanowisku administracyjno-biurowym lub odbyty staż na stanowisku administracyjno – biurowym (liczone łącznie do czasu rozpatrywania złożonych dokumentów),
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.
2. Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom
 • znajomość ustawy o PSP i przepisów wykonawczych regulujących sprawy organizacyjno - kadrowe,
 • znajomość ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy PSP,
 • znajomość ustawy o Służbie Cywilnej, Kodeksu Pracy i przepisów wykonawczych regulujących sprawy pracowników cywilnych,
 • znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie programów pakietu OpenOffice lub podobnego pakietu biurowego ( edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny), MS Office ( Word , Excel), obsługa poczty elektronicznej,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych (ksero, fax, drukarki),
 • umiejętność organizacji pracy biurowej z korespondencją,
 • znajomość specyfiki służby i pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
 • rzetelność i dokładność,
 • wysoka etyka zawodowa i kultura osobista,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • kreatywność, asertywność, odporność na stres,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych oraz sporządzania projektów aktów normatywnych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole.
III. Zakres zadań wykonywanych na samodzielnym stanowisku pracy ds. organizacyjno – kadrowych.
1. W zakresie spraw organizacyjnych i archiwizacji:
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 • prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 • prowadzenie sekretariatu komendanta powiatowego;
 • zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy powiatowej.
2. W zakresie spraw kadrowych:
 • realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych.
IV. Informacja o warunkach pracy.
Warunki pracy na samodzielnym stanowisku pracy ds. organizacyjno - kadrowych.
 • praca w systemie codziennym z możliwością wystąpienia konieczności pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,
 • praca administracyjno – biurowa oraz praca z dokumentami archiwalnymi,
 • praca wymagająca pełnej gotowości i dyspozycyjności,
 • wykonywanie obowiązków służbowych wiąże się ze stosunkowo częstym działaniem pod presją czasu w warunkach napięcia nerwowego,
V. Wymagane dokumenty:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – wg załącznika nr 1,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych – wg załącznika nr 1,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty dopuszczające kandydata do próby sprawnościowo – wydolnościowej wystawione nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed datą jego przeprowadzenia – do okazania najpóźniej w dniu testów sprawnościowych (koszt badań pokrywa kandydat) – wg załącznika nr 2,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopia prawa jazdy.
VI. Termin i miejsce składania dokumentów
 • Termin składania dokumentów: do dnia 26 października 2012 r.
 • Miejsce składania dokumentów: sekretariat Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, Pl. Powstańców Śl. 3 (I piętro), lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do sekretariatu) na adres Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, Pl. Powstańców Śl. 3, 46-100 Namysłów.
3. Inne informacje
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu), niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań formalnych zostaną wyłączone z dalszego etapu naboru.
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowani.
 • Oferty odrzucone oraz osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
VII. Postępowanie kwalifikacyjne składać się będzie z pięciu etapów, które przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Namysłowie:
 • weryfikacja złożonych dokumentów,
 • ocena sprawności fizycznej (test wydolnościowy i test sprawności fizycznej),
 • pisemny test kompetencyjny połączony ze sprawdzeniem praktycznych umiejętności na stanowisku pracy,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • badania psychologiczne i badania lekarskie w Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW w Opolu.
Etap I postępowania kwalifikacyjnego - weryfikacja złożonych dokumentów
Na tym poziomie postępowania Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzy dokumenty złożone przez kandydatów w zakresie zgodności z warunkami naboru oraz posiadanych uprawnień i wykształcenia – przydatnych w służbie w Państwowej Straży Pożarnej, za które przyznaje stosowną gratyfikację punktową. Weryfikacja nastąpi w dniu 29.10.2012 r.
 
Punkty preferencyjne:
 • zdany egzamin maturalny – 3 pkt,
 • wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym na tym stanowisku (np.: prawo, administracja, zarządzanie,) – 3 pkt,
 • ukończone szkolenia i kursy przydatne na samodzielnym stanowisku pracy ds. organizacyjno – kadrowym (po jednym punkcie za każde, nie więcej niż 4 pkt) - 0 – 4 pkt,
 • pisemny test kompetencyjny – 0 – 30 pkt,
 • sprawdzian praktycznych umiejętności – 0 - 6 pkt,
 • prawo jazdy kat. B – 2 pkt,
 • stały adres zamieszkania na terenie powiatu namysłowskiego - 2 pkt,
 • rozmowa kwalifikacyjna – 0 – 25 pkt .
Informacja o dopuszczeniu do II etapu będzie dostępna w sekretariacie od godz. 8.00 30.10.2012 r.
 
Etap II postępowania kwalifikacyjnego – poddanie kandydatów ocenie sprawności fizycznej
Test sprawności fizycznej opracowano na podstawie zapisów rozporządzenia MSWiA z dnia 27 października 2005r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowej oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby strażaków PSP (Dz. U. Nr 262, poz. 2191 ze zmianami).
Do wykonania testu sprawności fizycznej dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie (wg zał. Nr 2) oraz posiadają właściwą wydolność organizmu, stwierdzoną na podstawie przeprowadzonej w komendzie w dniu rekrutacji zmodyfikowanej próby „Harward step – up Test” (wymagany strój sportowy).
Do dalszych etapów przechodzą ci kandydaci, którzy uzyskają co najmniej dostateczną ocenę z próby wydolnościowej przeprowadzonej zmodyfikowaną metodą harwardzką „Harward step – up test”.
Szczegóły dotyczące przeprowadzenia próby wydolnościowej oraz testu sprawności fizycznej przedstawiono w załączniku nr 3.
 
Próba wydolnościowa przeprowadzona zostanie w dniu 30 października 2012r. o godz. 12.00 w tut. komendzie.
Kolejnym elementem etapu sprawdzenia sprawności fizycznej jest wejście na drabinę (na podnośniku hydraulicznym) przy pełnej asekuracji na wysokość 10 m, które przeprowadzone zostanie w dniu 30 października 2012 r. po próbie wydolnościowej.
 
Ocena próby wysokościowej: zaliczona : 10 pkt. ; nie zaliczona : 0 pkt.
 
Test sprawności fizycznej – przeprowadzony zostanie w dniu 31 października 2012 r. o godz. 10.00 w tut. komendzie.
 
Ocena konkurencji - za każdą konkurencję przyznawana jest ocena wg w/w. rozporządzenia. Nie zaliczenie testu tj. uzyskanie oceny niedostatecznej dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 
Punktacja za uzyskane wyniki z testu sprawności fizycznej:
 • ocena słaba - 1 pkt,
 • ocena dostateczna - 3 pkt,
 • ocena dobra - 5 pkt,
 • ocena bardzo dobra - 7 pkt,
 • ocena wybitna - 9 pkt.
Kandydaci zakwalifikowani do następnej części naboru obowiązani są przedstawić oryginały złożonych dokumentów.
 
Etap III postępowania kwalifikacyjnego – test kompetencyjny i sprawdzian praktyczny
 
Test pisemny zostanie przeprowadzony w dniu 5 listopada 2012 r. o godz. 12.00 z tymi kandydatami do służby, którzy zaliczyli II etap postępowania kwalifikacyjnego.
Test kompetencyjny sprawdzający wiedzę z zakresu spraw organizacyjno - kadrowych (test wiedzy - jednokrotnego wyboru – 30 pytań) obejmuje znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, o Służbie Cywilnej, Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego.
Test punktowany będzie w skali od 0 do 30.
Za zaliczenie testu uważa się uzyskanie min. 18 pkt. Nie przystąpienie przez kandydata do testu lub jego nie zaliczenie jest równoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Do ośmiu kandydatów z najwyższą liczbą punktów (z sumy wyników z 3 etapów) zostanie zakwalifikowanych do sprawdzianu praktycznego, który przeprowadzony zostanie po zakończeniu testu kompetencyjnego i podsumowaniu wyników. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o dopuszczeniu kandydata do sprawdzianu praktycznego decydują wyniki testu kompetencyjnego.
Sprawdzian praktyczny polegał będzie na przepisaniu tekstu, sporządzeniu pisma urzędowego, wykonaniu zestawienia w arkuszu kalkulacyjnym w określonej formie i czasie przy wykorzystaniu programów komputerowych MS Office (Word, Excel), Open Office ( lub podobnego pakietu biurowego).
Kandydat ze sprawdzianu praktycznego może uzyskać do 6 pkt .
 
Etap IV postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna
Etap ten zostanie przeprowadzony w dniu 6 listopada 2012 r. o godz. 10.00
 
Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone indywidualnie przez Komisję Kwalifikacyjną. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegać będzie :
 • motywacja do podjęcia służby w PSP,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi,
 • społeczna postawa wobec ludzi,
 • umiejętność autoprezentacji.
Komisja na podstawie rozmowy może przyznać kandydatom do 25 pkt.
 
Etap V postępowania kwalifikacyjnego – badania lekarskie
Kandydat, który uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie skierowany na badanie psychologiczne.
Otrzymanie przez kandydata do służby pozytywnej opinii psychologicznej jest warunkiem skierowania na badania lekarskie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW w Opolu ul. Krakowska 44, celem określenia zdolności kandydata do służby w PSP. W przypadku uzyskania negatywnej opinii psychologicznej bądź orzeczenia WKL MSW na badanie kieruje się kolejnego kandydata z postępowania rekrutacyjnego, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. (koszty związane z dojazdem do Opola ponosi zainteresowany).
Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://psp.opole.pl/bip/ niezwłocznie po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej.
Rekrutacja może zostać unieważniona z przyczyn niezależnych od KP PSP w Namysłowie.
 
VIII. Informacje dodatkowe
 • Wszelkich informacji na temat naboru udziela prowadząca sprawę st. ogn. Danuta Domańska w godzinach 800 do 1500 osobiście lub pod numerem telefonu 77 4106 775 wew. 120.
 • Informacja o uzyskanych wynikach będzie dostępna tylko dla kandydatów do służby w siedzibie KP PSP w Namysłowie.
 • Złożone dokumenty kandydaci mogą odbierać w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia rekrutacji w sekretariacie KP PSP w Namysłowie. Po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Po przyjęciu do służby kandydat będzie zobligowany do ukończenia około 3,5 miesięcznego skoszarowanego szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Opolu. Termin szkolenia ustala KW PSP w Opolu
 
Informacje o naborze ogłoszono:
 • na tablicy ogłoszeń Komendy Powiatowej PSP w Namysłowie,
 • w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie,
 • na stronie internetowej BIP: http://psp.opole.pl/bip/,
 • na stronie internetowej KP PSP w Namysłowie: www.psp.namyslow.pl ,
 • w prasie lokalnej.

Załączniki:

PDFZał. nr 1.pdf (70,26KB)

PDFZał. nr 2.pdf (75,79KB)

PDFZał. nr 3. Zasady przepr. testów sprawn.-wydolno.-2012 r.pdf (254,54KB)

PDFTreść ogłoszenia o naborze.pdf (190,05KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 28-09-2012 10:26 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 28-09-2012 10:28
Przewiń do góry