Menu pomocnicze
Jesień

ZAPROSZENIE
STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO

do zgłaszania propozycji do projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Starosta Namysłowski informuje, że przystąpiono do opracowania projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Nawiązując do powyższego Starosta Namysłowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego działających na terenie powiatu namysłowskiego do zgłaszania propozycji dotyczących współpracy na nadchodzący 2013 rok, z ewentualnym wykorzystaniem dołączonej ankiety.

Propozycje prosimy składać listownie (decyduje data wpływu do Starostwa), za pośrednictwem poczty e-mailowej na adres: konsument@namyslow.pl lub bezpośrednio w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Namysłowie (I piętro).  

Ustala się ostateczny termin przyjmowania propozycji na dzień 17 września 2012r.

Po tym terminie zostanie opracowany projekt Programu Współpracy na 2013 rok, który będzie poddany konsultacjom społecznym, zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/394/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej zostanie umieszczona na stronie internetowej powiatu www.namyslow.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.

DOCANKIETA KONSULTACJI.doc (22,00KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-08-2012 08:26 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-08-2012 15:25
Przewiń do góry