Menu pomocnicze
Jesień

Zwołuję XIX sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 30 maja 2012r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wykonanie budżetu za 2011 rok – absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok,
  • absolutorium dla Zarządu powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2011.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie,
  • likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie,
  • przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie,
  • przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie,
  • przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych w Namysłowie,
  • zmiany uchwały nr XXX/298/2005 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 14 września 2005 r. dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć,
  • zmiany uchwały Nr XLIV/401/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 10 listopada 2010 r. dotyczącej zasad udzielania zniżek i określenia ich rozmiaru nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Lepsza Szkoła Zawodowa – Lepszym Jutrem III”,
  • zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego,
  • udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r.,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2012 r..
 8. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim za rok 2011.
 9. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie.
 10. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Namysłowie w roku 2011.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wnioski i sprawy różne.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak

Opublikował(a):  Data publikacji: 23-05-2012 08:40 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 23-05-2012 08:42
Przewiń do góry