Menu pomocnicze
Jesień

Zwołuję XVI sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 29 lutego 2012r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie,
  • zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie,
  • zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych w Namysłowie,
  • zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie,
  • zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie,
  • wyrażenia zgody na realizację w 2012 r. przez PCPR w Namysłowie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2.,
  • „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2012-2014”,
  • w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
  • zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku,
  • udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Smogorzowie.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa Gmin Powiatu Namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2011.
 8. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Geodezji i Kartografii oraz Gospodarowania Powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2011.
 9. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2011.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wnioski i sprawy różne.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-02-2012 09:23
Przewiń do góry