Menu pomocnicze
Las

Zwołuję XV sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 25 stycznia 2012r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

Herb_1.jpeg

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Wręczenie odznaczeń państwowych – Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    • uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” dla powiatu namysłowskiego,
    • przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu namysłowskiego,
    • zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie oraz uchwalenia jego jednolitego tekstu,
    • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Namysłowski – Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie w charakterze partnera do realizacji projektu „Po Klucz do biznesu 2!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
    • zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku,
    • zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu,
    • zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Zdrowia,
    • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
    • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 r.,
    • udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerczów,
    • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i rozchodów w 2012 r..
  8. Informacja dot. termomodernizacji placówki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie.
  9. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r. oraz kontrakt na 2012 rok. Kształtowanie polityki Spółki NCZ w 2012 r.,
  10. Informacja na temat wspierania sportu i kultury na terenie Powiatu Namysłowskiego,
  11. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 r.,
  12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  13. Wnioski i sprawy różne.
  14. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
  15. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-01-2012 09:49
Przewiń do góry