Menu pomocnicze
Jesień

Strona archiwalna

 

Podstawa prawna:
a) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. z 2010 r. Dz.U. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.).
b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.).
c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie w kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 r.ż.(Dz.U z 2002 r. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.).

Rozpoczęcie sprawy:
Złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż) lub o stopniu niepełnosprawności (osoby po 16 r. ż.)

Wymagane dokumenty:
a) Pisemny wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (załącznik nr 1-dzieci
 lub 2 -dorośli, do sprawy)
b) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (załącznik nr 3 do sprawy).
c) Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej

Opłaty:
W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca.

Zakończenie sprawy:
a) Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
b) Od decyzji służy stronie odwołanie w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Inne istotne informacje (uwagi):
a) Orzeczenia o niepełnosprawności wydawane są dla dzieci do 16 r.ż., na czas nie dłuższy niż do ukończenia 16 lat; powyżej 16 r.ż. wydawane są orzeczenia o stopniu niepełnosprawności .
b) Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą być wydawane na czas określony lub na trwałe.
c) W przypadku dzieci do 16 r.ż. wniosek składa opiekun lub przedstawiciel ustawowy dziecka, wnioski osób powyżej 16 r.ż. składa osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy.
d) Zespół może orzekać na wniosek osoby zainteresowanej nie mającej stałego zameldowania na terenie powiatu Namysłowskiego, jeżeli okres pobytu czasowego przekracza ponad 2 miesiące.
e) Zespół może orzekać zaocznie w przypadku osób trwale niezdolnych do odbycia podróży na Komisję Orzekającą, po przedstawieniu stosownego zaświadczenia lekarskiego.
f) Zespół orzeka tylko na wniosek bez względu czy jest to orzeczenie pierwszorazowe czy koleje.
g) zaświadczenie lekarskie, ważne jest 1 miesiąc od daty wystawienia (załączniknr 3).
h) wniosek o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (w przypadku orzeczeń wydanych na czas określony), można złożyć nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

 


Opublikował(a): Katarzyna Kuśmierczyk Data publikacji: 28-12-2011 09:55
Przewiń do góry