Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Namysłów, Plac Wolności 12A

Działając na podstawie art. 9 ust 5a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t. j.  Dz. U. z 2008r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

 

Starosta Namysłowski

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
46-100 Namysłów, Plac Wolności 1

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5 letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem  art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,
 • niekaralność karą zakazu zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

2.    Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe magisterskie,
 • uzyskanie pozytywnej oceny przedstawionej koncepcji (wizji) funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz propozycji wykorzystania środków zewnętrznych,
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office), poczty elektronicznej  i urządzeń biurowych,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy i terminowego wykonywania zadań,
 • dyspozycyjność, sumienność, rzetelność, kreatywność, komunika- tywność.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • promocja usług i reprezentowanie PUP na zewnątrz,
 • koordynowanie, realizowanie i nadzorowanie zadań z zakresu administracji samorządu powiatowego, wynikających z aktów prawnych i na podstawie pisemnego upoważnienia Starosty Namysłowskiego, w tym: wydawanie decyzji administracyjnych, planowanie i dysponowanie  środkami Funduszu Pracy, EFS, innych funduszy strukturalnych i budżetu PUP,
 • współpraca z organami samorządów lokalnych, organami administracji   rządowej, z PRZ, szkołami i placówkami oświatowymi, Ochotniczymi Hufcami Pracy, i innymi instytucjami rynku pracy, ośrodkami pomocy społecznej,
 • planowanie, wytyczanie kierunków działania oraz organizacja pracy PUP,
 • koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych,
 • organizowanie i inicjowanie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy,
 • inicjowanie i organizowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz  aktywizacji bezrobotnych,
 • planowanie kontroli w zakresie wykorzystania środków Funduszu Pracy,
 • opracowywanie analiz, informacji, programów i prognoz lokalnego rynku pracy,
 • przedkładanie do zatwierdzenia Zarządowi regulaminu organizacyjnego PUP,
 • uchwalanie regulaminu pracy, regulaminu ZFŚS,
 • wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz poleceń służbowych,
 • ocena działalności PUP,
 • powoływanie i odwoływanie Zastępcy Dyrektora PUP, zatrudnianie, ocenianie i zwalnianie pracowników PUP,
 • powoływanie i odwoływanie zespołów i komisji zadaniowych,
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań w zakresie spraw dot. bhp i ochrony przeciwpożarowej i OC w PUP,
 • nadzorowanie spraw związanych z ochroną danych osobowych,
 • wnioskowanie do Starosty o upoważnienie pracowników PUP do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Starosty Namysłowskiego,
 • zatwierdzanie planów finansowych budżetu PUP,
 • zatwierdzanie planów gospodarowania środkami Funduszu Pracy i z Europejskiego Funduszu Społecznego.


4.    Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 • kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających staż pracy (lub prowadzenie działalności gospodarczej) potwierdzające wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych, a także o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami  publicznymi,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania  pracy na stanowisku kierowniczym,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • koncepcja (wizja) funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz propozycji wykorzystania środków zewnętrznych (maksymalnie 5 stron),
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w przypadku przystąpienia do konkursu osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego,
 • wykaz złożonych dokumentów.


5.    Informacje dodatkowe:

 • Wymiar czasu pracy- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (etat).

Konkurs  przeprowadzony zostanie przez Komisje konkursową powołaną zarządzeniem wewnętrznym Starosty Namysłowskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, kandydaci zostaną poinformowanie indywidualnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z wykazem wszystkich złożonych dokumentów należy składać osobiście w siedzibie urzędu (starostwa), pocztą elektroniczną na adres: kadry@namyslow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Dz. U. nr 130, poz. 1450 z późn. zm.)  lub pocztą na adres urzędu (starostwa) z dopiskiem: Dotyczy konkursu na stanowisko „Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie” w terminie do dnia 30 grudnia 2011 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Namysłowie po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12 A.

Dokumenty aplikacyjne nie będą odsyłane, po zakończeniu procedury naboru.

Wyłonienie kandydata w drodze konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie nie rodzi prawnego obowiązku zawarcia umowy o pracę na tym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z  2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Opublikował(a):  Data publikacji: 09-12-2011 13:07
Przewiń do góry