Menu pomocnicze
słoneczniki

ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i umieszczenie na stronie www.bip.namyslow.pl  informację obejmującą:

I. Sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za 2023 rok

Zarząd Powiatu zgodnie z dyspozycją art. 267 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedłożył Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok, które przyjęte zostało Uchwałą Nr 213/813/2024 – pełny tekst uchwały wraz z załącznikami opublikowano na stronie www.bip.namyslow.pl Uchwały Zarządu Powiatu.

Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu na 2023 rok w wysokości 87.489.106,09 zł zostały zrealizowane w kwocie 89.619.301,82 zł tj. w 102,43 %, w tym plan dochodów majątkowych w wysokości 22.290.631,59 zł został zrealizowany w kwocie 23.744.851,00 zł, tj. w 106,52 %.

W sprawozdaniu stopień realizacji dochodów został przedstawiony tabelarycznie i opisowo w układzie źródłowym w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, co pozwala na precyzyjne określenie wskaźnika wykonania poszczególnych rodzajów dochodów. W części opisowej sprawozdania w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówione zostały przyczyny odchyleń od planowanych założeń.

Plan wydatków budżetowych w wysokości 102.224.974,24 zł został zrealizowany w kwocie 99.543.402,19 zł, tj. w 97,38 %, w tym plan wydatków majątkowych w kwocie 37.799.338,59 zł został zrealizowany w 37.084.845,58 zł, tj. 98,11 %. Wykonane na koniec roku wydatki bieżące nie przekroczyły wykonanych dochodów bieżących powiększonych o przychody, co zgodne jest z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono stopień realizacji wydatków w zestawieniu statystycznym, w części opisowej natomiast omówiono realizację wydatków w przekroju rodzajowym i zadaniowym, wskazując jednocześnie stan i przyczyny zaawansowania realizacji wydatków, w tym wydatków majątkowych.

Wykonanie budżetu powiatu za 2023 rok zamknęło się ujemną różnicą dochodów nad wydatkami w wysokości 9.924.100,37 zł, stanowiącą deficyt budżetu.

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wysokość zobowiązań finansowych powiatu na dzień 31.12.2023 r. wyniosła łącznie 8.875.744 zł i w całości dotyczy zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Zarząd Powiatu realizując budżet dokonał spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez powiat kredytów w wysokości 1.027.872,00 zł, co przy uwzględnieniu należnych odsetek i prowizji bankowych w wysokości 190.072,27 zł stanowi łączną kwotę 1.217.944,27 zł. Ponadto w sprawozdaniu ujęto również informację o realizacji planu przychodów i wydatków, dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych oraz informację o stanie mienia komunalnego powiatu.

II. Kwota wydatkowanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W 2023 r. Powiat Namysłowski wydatkował środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz z bezzwrotnej pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w kwocie 2.377.853,73 zł.

III. Kwota zobowiązań wymagalnych.

Kwota wymagalnych zobowiązań wynikająca z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł (słownie: zero zł 00/100).

Kwota wymagalnych zobowiązań uznanych za bezsporne na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł (słownie: zero zł 00/100).

IV. Wykaz dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W roku budżetowym 2023 powiat namysłowski otrzymał następujące dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego:

  1. dotacja celowa otrzymana z Gminy Świerczów z przeznaczeniem na działania związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach w wysokości 5.000,00 zł,
  2. dotacja celowa otrzymana od samorządu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w wysokości 28.245,60 zł,
  3. dotacje celowe otrzymane jako zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, na podstawie zawartych porozumień – 335.225,99 zł, z tego: Powiat Żarski 6.171,83 zł, Miasto Opole 140.868,77 zł, Powiat Kępiński 22.778,00 zł, Miasto Tychy 21.036,00 zł, Miasto Wrocław 15.472,00 zł, Miasto Katowice 3.621,13 zł, Miasto Siemianowice Śl. 34.361,23 zł, Powiat Oleśnicki 20.436,00 zł, Miasto Zielona Góra 6.212,92 zł, Powiat Nowosolski 34.529,19 zł oraz Powiat Brzeski 29.738,92 zł.
  4. dotacje celowe otrzymane jako zwrot kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka w Namysłowie, na podstawie zawartych porozumień – 895.755,32 zł, tego: Powiat Głubczycki 139.012,78 zł, Powiat Krapkowicki 69.506,39 zł, Powiat Śremski 69.506,39 zł, Powiat Nakielski 139.012,78 zł, Powiat Prudnicki 69.506,39 zł, Powiat Włoszczowski 127.321,94 zł, Miasto Legnica 69.506,39 zł, Miasto Bydgoszcz 139.012,78 zł oraz Powiat Bolesławiecki 73.369,48 zł

V. Wykaz dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego.

W roku budżetowym 2023 z budżetu powiatu namysłowskiego udzielono następujących dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego:

  1. dotacja celowa udzielona dla Gminy Domaszowice w wysokości 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia ludzi,
  2. dotacja celowa udzielona dla Gminy Namysłów w wysokości 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych gminie z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej,
  3. dotacja celowa udzielona dla Gminy Rychtal w wysokości 50,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Partnerstwa na 307,
  4. dotacje celowe udzielone jako zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, na podstawie zawartych porozumień – 125.954,57 zł, a w szczególności: Powiat Limanowski 1.570,00 zł, Powiat Węgrowski 6.592,00 zł, Powiat Opolski 15.972,00 zł, Miasto Gliwice 15.472,00 zł, Powiat Oławski 15.472,00 zł, Powiat Oleśnicki 14.532,57 zł, Powiat Wrzesiński 10.218,00 zł, Powiat Skierniewice 15.472,00 zł oraz Powiat Wrocławski 30.654,00 zł.
  5. dotacje celowe udzielone jako zwrot kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, na podstawie zawartych porozumień – 161.375,42 zł, a w szczególności: Powiat Opolski 96.202,00 zł oraz Powiat Kluczborski 65.173,42 zł.

VI. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

W 2023 roku Powiat Namysłowski nie udzielał poręczeń i gwarancji.

VII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

W 2023 roku Powiat Namysłowski dokonał umorzenia należności w łącznej wysokości 3.427,56 zł, w następującym zakresie:

  1. umorzenie należności z tytułu pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej w wysokości 3.193,90 zł oraz z tytułu odpłatności za leki w wysokości 233,66 zł. Powodem umorzenia należności była śmierć dłużnika, który nie pozostawił po sobie żadnego majątku.

VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.    

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej informacji Zarządu Powiatu Namysłowskiego:

 

Załącznik nr 1: Udzielona pomoc publiczna w okresie od stycznia do grudnia 2023 r..

 

 

 

Opublikował(a): Bartosz Podgórski Data publikacji: 31-05-2024 12:49 Modyfikował(a): Bartosz Podgórski Data modyfikacji: 31-05-2024 12:55
Przewiń do góry