Menu pomocnicze
WIOSNA

Zarząd będzie obradować od godz. 10.45. Tematy, które podejmie to, m.in.:

  • Informacja bieżąca dot. Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A
  • Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu namysłowskiego za okres: styczeń – wrzesień 2011r.
  • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie.
  • Informacja na temat podstawowych założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz koncepcji pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim
  • Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok’
  • Podjęcie uchwały w sprawie wykazu nieruchomości – działki o nr ewid. nr 1133/10 położonej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza przeznaczonej do sprzedaży,
  • Podjęcie uchwały w sprawie wykazu nieruchomości – działek o nr ewid. nr 202/2 i 202/3 położonych w Dębniku przeznaczonych do sprzedaży.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie o uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy darowizny nieruchomości.
  • dot. umowy użyczenia zawartej pomiędzy Gminą Namysłów a Powiatem Namysłowskim w sprawie udostępnienia działki położonej we wsi Smogorzów.
  • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady wsparcia finansowego projektów realizowanych w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego.
Opublikował(a):  Data publikacji: 04-11-2011 09:06
Przewiń do góry