Menu pomocnicze
Jesień

Zwołuję XII sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 26 października (środa) 2011 r. o godzinie 13.00 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

Herb_1.jpeg

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”.
 4. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu między sesjami.
 5. Informacja o przebiegu Ćwiczeń Wojewódzkiej Brygady Obwodowej i jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu powiatu namysłowskiego.
 6. Informacja na temat rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 oraz wyników naboru do szkół.
 7. Informacja z działalności Wydziału Dróg Powiatowych w I-III kwartale 2011 r., stan dróg powiatowych i obiektów inżynieryjnych na terenie Powiatu Namysłowskiego, przygotowanie Wydziału Dróg Powiatowych do sezonu zimowego 2011/2012.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego,
  • uchwalenia Planu Polityki i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2011-2017,
  • przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2011-2013,
  • zmiany uchwały Nr VI/41/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2011 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2,
  • zmiany uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2011 r. dla powiatu Namysłowskiego,
  • określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 r.,
  • zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Zakończenie sesji.


Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-10-2011 10:22
Przewiń do góry