Menu pomocnicze
WIOSNA
IV rajd rowerowy.jpeg
 

MATERIAŁY kopia_0.png                       TRASA.jpeg

Regulamin IV Rajdu Rowerowego dla Niepodległej - Namysłów, 18 września 2021 r.

I. ORGANIZATOR

 1. Starostwo Powiatowe w Namysłowie.
 2. Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie.
 3. Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Namysłów.

II. CELE

 1. Upamiętnienie 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
 2. Prezentacja szlaków rowerowych i miejsc atrakcyjnych przyrodniczo na terenie Nadleśnictwa Namysłów.
 3. Popularyzacja turystyki rowerowej, ekologii i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Rajd rowerowy odbędzie się w dniu 18 września 2021 r. w Namysłowie.
 2.   pierwszej grupy uczestników nastąpi  o godzinie 9.00  z parkingu Nadleśnictwa Namysłów, kolejne 15 osobowe grupy wystartują  w odstępach co 10 minut. Ostatnia szósta grupa wystartuje o godz. 10.00 i od chwili  jej startu mierzony będzie limit czasu na pokonanie trasy.
 3. znajdować się będzie także na terenie placu Nadleśnictwa w Namysłowie. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 4 godziny.
 4. Podczas trwania rajdu odbywać się będzie normalny ruch pojazdów.

IV. PUNKTY REGANERACYJNE I REZYGNACJA Z RAJDU

 1. Na trasie rajdu znajduje się wiata myśliwska, w której wyznaczono punkt regeneracyjny(szczegółowa lokalizacja punktu została zaznaczona na mapie rajdu).
 2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą rajdu zobowiązani są do opuszczenia trasyi powiadomienia organizatora.
 3. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 4. Rajd nie ma charakteru wyścigu w związku z tym nie będą przyznawane lokaty, a warunkiem ukończenia rajdu jest dotarcie do mety w limicie czasu.

V. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W IV Rajdzie Rowerowym dla Niepodległej prawo startu mają osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. Uczestnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w imprezie sportowej wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwośćodniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych (w tym śmierci) a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do rajdu będzie złożenie własnoręcznie podpisanego oświadczenia, dostępnego w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej, które równoznaczne jest z zapoznaniem się z regulaminem zawodów i jego przestrzeganiem, oświadczeniem, że zna i będzie respektował obowiązujące przepisy ruchu drogowego oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zawodów.
 3. Aby nie utrudniać pozostałym uczestnikom ruchu drogowego korzystania z dróg uczestnik rajdu zobowiązuje się do poruszania na trasie rajdu w grupach nie większych niż 15 osób.
 4. Grupy będą startować z miejsca rozpoczęcia rajdu w odstępach co 10 minut.
 5. Grupa będzie przemieszczać się w kolumnie prowadzonej przez pilota wskazanego przez organizatorów rajdu.
 6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC, uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 7. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
 8. Uczestnik rajdu ma obowiązek startu na rowerze sprawnym technicznie i spełniającym wymogi przepisów ruchu drogowego.

VI. ZGŁOSZENIA DO RAJDU

 1. Biuro Rajdumieścić się będzie w budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie, ul. Pułaskiego 3.
 2. Termin zgłoszeń upływa 13 września 2021 r.
 3. Limit uczestników rajdu wynosi 90 osób (tj. 6 grup po 15 osób wraz z pilotem grupy).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń. W przypadku niewyczerpania limitu zgłoszeń zawodnicy będą mieli możliwość zapisania się także w dniu zawodów.
 5. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego obecnego na stronie internetowej www.zsr.namyslow.pl oraz w sekretariacie Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie.
 6. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i złożeniu go w sekretariacie Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie uczestnik rajdu będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data złożenia formularza.
 7. Organizator nie zapewnia pomocy technicznej na trasie rajdu (wskazane jest posiadanie zestawu naprawczego).
 8. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi:
 • pamiątkowy medal na mecie
 • wodę na trasie rajdu
 • posiłek na mecie

VII. DŁUGOŚĆ I PRZEBIEG TRASY

Długość trasy  wynosi ok. 26 km, trasa prowadzi głównie drogami leśnymi .Miejscem startu jest parking Nadleśnictwa w Namysłowie, następnie trasa prowadzi  przez gruntowe drogi leśne a jedyna miejscowością na trasie rajdu są Smarchowice Wielkie. Meta rajdu podobnie jak start znajduje się na terenie  Nadleśnictwa Namysłów. Trasa wiedzie głównie drogami leśnymi w związku z tym  wskazane jest posiadanie roweru trekkingowego. Szacowany czas przejazdu ok. 2 godziny. (mapa trasy w załączeniu).

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie ul. Pułaskiego3, 46-100 Namysłów, nr telefonu 77 410 04 32. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Pułaskiego 3, 46-100 Namysłów lub pocztą elektroniczną na adres zsr@op.home.pl
 2. W Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Pułaskiego 3,46-100 Namysłów lub pocztą elektroniczną na adres zsr@op.home.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w Rajdzie dla Niepodległej (przeprowadzenie imprezy, wydanie i odbiór oraz rozliczenie nagród - medali).
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmiot przetwarzający).
 5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z RODO.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
 • prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO).
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 2. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Rajdzie dla Niepodległej.
 4. Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa w pkt 3 i 8 powyżej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rajd Rowerowy dla Niepodległej odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje niniejszy regulamin.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rajdu lub jego przerwania bez podania powodów.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rajdu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z rajdu.
 5. Zdjęcia będą opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie www.zsr.namyslow.pl
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie
 7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 
Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 06-09-2021 10:56 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 06-09-2021 11:58
Przewiń do góry