Menu pomocnicze
WIOSNA

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Namysłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-26.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Treści niedostępne

 •  Pliki typu PDF, DOC, IMG, SCAN z racji swoich objętości redaktorzy starają się ograniczać do minimum korzystanie z takiej formy publikacji.

Wyłączenia:

 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • niektóre treści nie wchodzą w zakres mających zastosowanie przepisów

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-20.

Data aktualizacji oświadczenia: 2023-10-25.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://namyslow.pl/?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Bartosz Podgórski, koordynator.dostepnosci@namyslow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774193695 wew.205. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bartosz Podgórski.

 • E-mail: koordynator.dostepnosci@namyslow.pl
 • Telefon: 774193695 wew.205

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego (Starosty Namysłowskiego) pocztą na adres Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów lub drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@namyslow.pl

Organ nadzorujący: w przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-100 Namysłów, Plac Wolności 12a
Tel.: +48774103695
Faks: +48774103922
E-mail:
Strona internetowa: www.namyslow.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego w Namysłowie, ul. Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów,  przystosowany jest do obsługi osób z trudnościami w poruszaniu się, do budynku Starostwa można dojechać samodzielnie oraz środkami komunikacji publicznej. Przed budynkiem funkcjonuje parking na którym wyznaczone są osobne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Po drugiej stronie budynku od strony głównej wejścia znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Drzwi wejściowe do siedziby Starostwa są przystosowane na przejazd wózka inwalidzkiego. W każdej chwili istnieje możliwość przejazdu z pomocą pracownika Punktu Informacyjnego Starostwa.

Po wejściu do budynku znajduje się duży główny hall na wprost wejścia głównego Punkt Informacyjny, którego pracownik udzieli informacji związanych z pracą urzędu i wydziałów.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Korytarze budynku są wystarczająco szerokie co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Po prawej stronie od wejścia znajduje się osobna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami

W budynku Starostwa znajdują się 2 piętra do których swobodny dostęp umożliwia winda o odpowiednich wymiarach zapewniających dostępność osób na wózku.

Na pierwszym piętrze mieści się sala narad w której organizowane są różne wydarzenia. Organizacja nie utrudnia udziału osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku jak i do wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym jak i przewodnikiem

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W Starostwie Powiatowym w Namysłowie posiadamy wykwalifikowanych pracowników w zakresie porozumiewania się w języku migowym. 

Przewiń do góry