Menu pomocnicze
WIOSNA

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW  I  MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW  OKREŚLONYCH  BRANŻ POSZKODOWANYCH  WSKUTEK PANDEMII COVID-19


Na podstawie Rozdziału 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371), art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz. 1842, z późn. zm .), ze środków Funduszu Pracy

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NAMYSŁOWIE OGŁASZA
NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW OKREŚLONYCH BRANŻ POSZKODOWANYCH WSKUTEK PANDEMII COVID-19

Wnioski można składać od dnia 28.02.2021 r. do dnia 31.05.2021 r.


Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł.

Dotacja udzielana będzie na podstawie rozdziału 3 ww. rozporządzenia z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy, co oznacza, że ustawa reguluje kwestie dotyczące dotacji, które nie zostały ujęte w rozporządzeniu.

Dotację będzie mógł otrzymać mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który na dzień 30 listopada 2020 r. prowadził - jako rodzaj przeważającej działalności - działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami PKD 2007:

1*. 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,91.02.Z,

2**. 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z,56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z,90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01. Z, 96.04.Z.

– których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. Ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 będzie dokonywana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.

Dotacja nie będzie udzielana jeżeli mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący 30 listopada 2020 r.

Dotacja może być udzielona:
-
Dwukrotnie - mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność oznaczoną kodami PKD w pkt 1*, niniejszej informacji.
- Trzykrotnie - mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność oznaczoną kodami PKD w pkt 2**, niniejszej informacji.
Wniosek o udzielenie dotacji mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca może złożyć WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje nt. przedmiotowej dotacji można uzyskać pod numerami telefonów: 77 419 09 31, 77 419 09 24 .

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW OKREŚLONYCH BRANŻ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA

Szczegółowe informacje oraz materiały do pobrania kliknij<<<

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 11-03-2021 11:57 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 11-03-2021 12:07
Przewiń do góry