Menu pomocnicze
WIOSNA

Mimo trwającego wciąż stanu epidemii w Polsce z powodu koronawirusa ruszyliśmy z trzecią edycją programu kompleksowego wsparcia „Za życiem”. Z dniem Od 01 czerwca 2020 roku w ramach powyższego programu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie rozpoczęła realizację zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w obszarze wsparcia rehabilitacyjnego, psychologicznego, logopedycznego. Od lipca bieżącego roku ruszamy z hipoterapią. Wszystkie zajęcia odbywają się w reżimie sanitarnym według procedur bezpieczeństwa rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mamy nadzieję, że mimo pewnych utrudnień związanych z obostrzeniami, ale z kolei dzięki doświadczonej i sprawnie działającej kadrze oraz dzięki współpracującym Rodzicom, uda nam się zrealizować program w całości. W tym roku kalendarzowym mamy również zaplanowanych 520 godzin na rzecz dziecka i jego rodziny. W tym momencie mamy zakwalifikowanych do programu 19 dzieci z terenu powiatu namysłowskiego.

Wśród kolejnych uczestników programu znalazły się m.in. dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, słuchową, z autyzmem, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i zaburzeniami genetycznymi i uogólnionymi o nieustalonej etiologii. Liczba beneficjentów może ulec zmianie, z różnych niezależnych od nas powodów, wówczas będziemy na bieżąco i w razie potrzeby uzupełniać grupę tak, aby utrzymać odpowiednią ilość osób, którym dedykowane jest nasze wsparcie. Jednocześnie przypominamy, że podstawę do naszego działania dała uchwała Rady Ministrów podjęta na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Plan finansowy programu ustalony został do 2021 r.  i do tego roku nasza placówka ma zapewnione środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację w/w programu. Głównym zadaniem ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego jest udzielanie kompleksowego wsparcia terapeutycznego rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością oraz rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością od narodzin dziecka do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od 0 do 3 lat, poprzez:

- udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,

-wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,

-wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,

-organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, prowadzonych przez terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów i innych specjalistów,

-koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu namysłowskiego

Wczesnym wspomaganiem rozwoju w ramach programu „Za życiem” mogą być objęte dzieci: mieszkające na terenie Powiatu Namysłowskiego, posiadające zaświadczenie lekarskie, stwierdzające występowanie schorzeń według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, posiadające Orzeczenie o Niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, dzieci bez wymienionej wyżej dokumentacji na podstawie obserwacji rodziców poświadczonych zaświadczeniem lekarskim o zagrożeniu niepełnosprawnością.

W 2020 roku – w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego - zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju będą prowadzić: Pani Beata Jaźwiec – neurologopeda, Pani Elżbieta Horwat – fizjoterapeuta, Pani Lucyna Pianka – psycholog, Pani Katarzyna Pęczkowska – hipoterapeuta.

Wymieniony zespół specjalistów realizuje wczesne wspomaganie rozwoju współpracując z rodziną dziecka w szczególności poprzez:

1. Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, w tym praca nad rozpoznawaniem zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;

2. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

3. Pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Priorytetowymi zadaniami zespołu jest określenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapii oraz analizowanie skuteczności form pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie. Wszelkie działania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania. Wspomaganie rozwoju dzieci powinno być podjęte jak najwcześniej. Jego istotą jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, aby wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich sferach funkcjonowania. Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym. Wczesna pomoc musi mieć charakter kompleksowy, tzn. być udzielana zarówno niepełnosprawnemu dziecku, jak i członkom jego rodziny. Problemy rodziców i innych domowników należy traktować jako tak samo ważne, jak zaburzenia w rozwoju dziecka. Wczesna pomoc dąży do optymalizacji funkcjonowania całego układu rodzinnego. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem wszystkich rodziców, których niepokoi rozwój małego dziecka.

Autor: Dorota Surmańska – Dyrektor PPP w Namysłowie i Koordynator programu „Za życiem”

 

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 29-06-2020 14:47 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 29-06-2020 14:59
Przewiń do góry