Menu pomocnicze
WIOSNA

Rysunek15.jpeg

Tytuł projektu:
 
Wspólnymi siłami ku samodzielności 
Nr projektu:
 
 
Nr umowy:
 
 POKL.07.01.02-16-005/08-00
Program współfinansujący:
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 
Wartość:
 
Wartość całkowita:
 
Kwota
dotacji:
Wkład
 własny:
290 207,00 zł
(100 %) 
259 735,26 zł
(89,5 %) 
 
30 471,74 zł
(10,5 %)
Planowany okres realizacji:
 
 1 stycznia 2010 r. - 31 grudnia 2010 r.
Cele projektu:
 
Celem projektu jest poprawa społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Namysłowskiego poprzez wzmocnienie poczucia własnej wartości, nabycie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, ukierunkowanie zawodowe, nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz zwiększenie dostępu do informacji na temat praw i uprawnień osób niepełnosprawnych. 
Rzeczowy zakres projektu:
 
 

 W ramach działań projektu przewidziano warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kursy, szkolenia, 14-dniowy turnus rehabilitacyjny oraz poradnictwo i wsparcie grupowe  w zakresie podnoszenie kompetencji życiowych.
Wszyscy beneficjenci ostateczni projektu (wraz z otoczeniem) mogą skorzystać z wsparcia asystenta rodzinnego.                 
W projekcie zatrudniony został doradca ds. osób niepełnosprawnych, osoba ta będzie pomagać beneficjentom i ich rodzinom w środowisku we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie.
W ramach projektu przewidziano zorganizowanie imprezy integracyjnej o charakterze kulturalno-turystycznym
dla uczestników projektu i ich opiekunów.
Ponadto w ramach edukacji społecznej i obywatelskiej odbędzie się spotkanie integracyjne.

Szerszych informacji nt. projektu udziela:
 
Ryszard Kalis 
Stanowisko:
 
Telefon:
E-mail:
Fax:
 Kierownik projektu
77 4105 193
wew.168
Biuro projektu
77 4105 193
wew. 208
 
pcprnamyslow@poczta.onet.pl
 
77 4105 193

 Więcej informacji www.pcpr.namyslow.pl/

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-10-2011 10:57
Przewiń do góry