Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

Rysunek12.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Tytuł projektu:
 
„SPRAWNY URZĄD”
 
Nr projektu:
 
POKL.06.01.02-16-003/08
Nr umowy:
 
POKL.06.01.02-16-003/08-00
Program współfinansujący:
 
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI, Poddziałanie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób w regionie.
 
Wartość:
 
Wartość całkowita:
 
Kwota
dotacji:
Wkład
 własny:
293 168,13 zł
(100%)
 
249 192,90 zł
 
(85%)
43 975,23 zł
 
(15%)
Planowany okres realizacji:
 
 
1 kwietnia 2008 – 31 grudnia 2010
Cele projektu:
 
Cel ogólny:
Upowszechnienie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego..
 
Cele szczegółowe:
Zwiększenie dostępności usług pośrednictwa poradnictwa zawodowego,
Poprawa konkurencyjności względem podmiotów świadczących podobne usługi,
Rozwiązanie problemów kadrowych wśród pośredników pracy i doradców zawodowych.
 
Rzeczowy zakres projektu:
 
W ramach Projektu zaplanowane jest sfinansowanie zatrudnienia 2 osób na stanowiskach pośrednika pracy oraz 1 osoby na stanowisku doradcy zawodowego. Zatrudnienie poparte jest kompleksowym przygotowanie nowych pracowników do wykonywania obowiązków w ramach szkoleń stanowiskowych, interpersonalnych oraz zawodowych.
Planowana jest również akcja informacyjna.
 
Szerszych informacji nt. projektu udziela:
 
Ala Zgrzebna
Stanowisko:
 
Telefon:
E-mail:
Fax:
Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
(077)
419 09 27
(077)
419 09 25
 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-10-2011 10:53
Przewiń do góry