Menu pomocnicze
WIOSNA

nagłówekRPO.jpeg

Tytuł projektu:
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice- Świerczów-Mąkoszyce- etap I
Nr projektu:
 
WND-RPOP.03.01.02-16-013/10
Nr umowy:
 
RPOP.03.01.02-16-013/10-00
Program współfinansujący:
 
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013
Wartość:
 
Wartość całkowita:
 
Kwota
dotacji:
Wkład
 własny:
7 275 265,42 zł
6 183 975,60 zł
1 091 289,82 zł
Planowany okres realizacji:
 
2011
Cele projektu:
 
Cel ogólny
Podniesienie konkurencyjności Województwa Opolskiego poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej, bezpieczeństwa użytkowania infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Namysłowskiego dla stworzenia lepszych warunków dla rozwoju gospodarczego Powiatu i Województwa.
Cele szczegółowe
·         poprawa infrastruktury drogowej polepszającej dostęp, tranzyt i komunikację w Powiecie Namysłowskim,
·         poprawa infrastruktury drogowej polepszającej dostęp do sieci dróg krajowych i wojewódzkich,
·         podniesienie bezpieczeństwa na drodze,
·         zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych przez poruszające się pojazdy,
·         podniesienie integralności sieci drogowej,
·         rozwój gospodarczy,
·         poprawa wizerunku i atrakcyjności Powiatu Namysłowskiego (a wraz z nim całego Województwa Opolskiego).
Rzeczowy zakres projektu:
 
W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1136 O (Domaszowice – Świerczów - Mąkoszyce) planuje się wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do szerokości 6,0 m. Na całej długości drogi po obu stronach wykonane zostanie pobocze utwardzone szerokości do 0,8 m i gr. 8 cm . Dla poprawy odwodnienia drogi przewidziano remont istniejących korytek ściekowych w miejscowościach. Woda z jezdni odprowadzana będzie poprzez korytka ściekowe z kostki granitowej do kratek ściekowych z osadnikami i dalej do rowu przydrożnego. Projekt przewiduje również remont przepustów drogowych na całej długości projektowanego odcinka drogi. Wymienione zostaną część przelotowe przepustów (zamontowane zostaną rury żelbetowe) wraz z wykonaniem nowych ścianek czołowych. Na całej długości projektowanej drogi zostaną odmulone rowy, wycięte krzaki i odrosty z rowów, jak również zostanie wymienione oznakowanie pionowe wraz z poziomym. W ramach prac prowadzonych na drodze konieczna jest wymiana nawierzchni na chodniku w m. Domaszowice jak również wykonanie nowych chodników w miejscowościach Siemysłów, Starościn, Dąbrowa i Świerczów. W miejscowości Siemysłów i Dąbrowa wykonany zostanie remont zatok autobusowych. W zakres projektu wchodzi również wykonanie nowych zjazdów do posesji z przepustami.
 
Szerszych informacji nt. projektu udziela:
 
Anna Wołoszczuk
Stanowisko:
 
Telefon:
E-mail:
Fax:
Podinspektor ds. koordynacji projektów i promocji
077 4103 695
wew.207
 
turystyka@namyslow.pl
 
077 4103 922
 
 
Opublikował(a):  Data publikacji: 10-10-2011 10:47
Przewiń do góry