Menu pomocnicze
WIOSNA

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych.jpeg

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie informuje, że w związku z epidemią koronawirusa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowy program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnoprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Adresatami pomocy są:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  2. dzieci i młodzież niepełnosprawna, posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły w okresie od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 4 września 2020 r. możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielna jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych i nie podlega rozliczeniu oraz kontroli przez samorząd powiatowy i PFRON.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym, że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjne przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Wnioski o dofinansowanie mogą być składne w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 4 września 2020 r. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie tych osób.

Wnioski mogą być składane poprzez System Obsługi Wsparcia (system SOW) – https://sow.pfron.org.pl/. Przyjmowanie wniosków w systemie SOW rozpoczyna się 10 kwietnia 2020 r. Korzystanie z systemu możliwe jest bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie).

Składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji – to najbezpieczniejsze rozwiązanie. Złożenie i procesowanie wniosku w systemie nie powoduje konieczności wychodzenia z domu. PFRON uruchomił możliwość złożenia wniosku w systemie SOW również osobom, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie SOW.

Szczegółowe informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Pl. Wolności 12 a, 46-100 Namysłów

tel. (77) 4105 193 wew. 163, 168

e-mail:

www.pcpr.namyslow.pl         www.pfron.org.pl

 

                                                                                              

 

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 16-04-2020 12:48 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 16-04-2020 13:00
Przewiń do góry