Menu pomocnicze
słoneczniki

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy w 2023 r.

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" w 2023 roku.

PDFSprawozdanie współpraca Powiat-NGO za 2023.pdf (7,61MB)


Zarząd Powiatu Namysłowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2024 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8

Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 24 10. 2023 r. do 27.11.2023 r. do godz.15:30 na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów- SEKRETARIAT STAROSTWA piętro I . Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania zgodnego z nazwą z Uchwały nr 190/708/2023  Zarządu Powiatu Namysłowskiego  z dnia 23 października 2023r.

PDFUchwała o ogloszeniu konkursu na 2024r.pdf (3,87MB)

DOCXZałącznik nr 1.docx (15,43KB)

RTFZałącznik nr 2.rtf (115,12KB)

RTFZałącznik nr 3.rtf (92,30KB)

DOCXZałącznik nr 4.docx (53,93KB)

PDFZawiadomienie Zarządu o wyborze oferty.pdf (229,86KB)

PDFUchwała.pdf (374,10KB)
 


Zaproszenie do konsultacji

w zakresie projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Przedstawiam projekt rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Do konsultacji zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571)  działające na terenie Powiatu Namysłowskiego.

Po zapoznaniu się z projektem Programu proszę o zgłaszanie uwag na piśmie (z wykorzystaniem dołączonej poniżej ankiety) na adres:

Starostwo Powiatowe

Pl. Wolności 12A

46-100 Namysłów

lub pocztą elektroniczną na adres: 

Termin przyjmowania propozycji zmian upływa z dniem 31 października 2023r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie opublikowane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego po zakończeniu konsultacji.

PDFUchwała.LII.378.2023.2023-11-08.pdf (239,51KB)

PDFSprawozdanie z konsultacji 02.11.2023.pdf (304,96KB)

PDFZarządzenie Starosty nr 31.10.2023 z dnia 17.10.2023.pdf (330,88KB)

DOCX2a.Projekt-Program wspólpracy na 2024r.docx (38,25KB)

DOC2b. 2024-ankieta-dla-organizacji-pozarzadowych-program-roczny.doc (149,00KB)
 


Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych lub osób wskazanych przez te organizacje do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2024 roku

DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx (17,14KB)
PDFNabór do komisji konkursowej.pdf (603,50KB)
 


Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy z NGO na 2024 rok

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2024 r. Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2023. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu https://bip.namyslow.pl/download/attachment/26177/roczny-program-wspolpracy-powiatu-namyslowskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2023r.pdf.         

Uwagi do programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w Programie na 2023 r. Prosimy szczególnie o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać współdziałanie samorządu z organizacjami pozarządowymi w 2024 r.

Prosimy także o zgłaszanie zadań planowanych do realizacji, przy wsparciu dotacji dla organizacji pozarządowych, z przyszłorocznego budżetu Powiatu Namysłowskiego.

Uwagi do przyszłorocznego programu współpracy można przesyłać na adres e-mail: lub w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie Wydział Edukacji Kultury i Sportu Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów

Termin zgłaszania uwag – do 22 września 2023 r.

Zapraszamy do zaangażowania się w prace nad przyszłorocznym programem.

Załączniki:

PDFZaproszenie Starosty Namysłowskiego.pdf (286,96KB)

DOCANKIETA KONSULTACJI.doc (33,50KB)


Dotyczy Aktualizacji  programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego .

Nadrzędnym celem Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego jest wskazanie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy stanu jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa opolskiego. Celem Programu jest również wskazanie przyczyn wystąpienia przekroczeń substancji w powietrzu.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Opolskiego umożliwia wszystkim Organizacją Pozarządowym z terenu woj. opolskiego na udział w konsultacjach nad przedmiotowym dokumentem.

Pod linkiem Aktualizacja programu ochrony powietrza – 2023 r. – BIP Opolskie.pl  znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje oraz formularze na którym można nanosić swoje uwagi.

Uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu mogą być wnoszone do dnia 31.08.2023r


Zarząd Powiatu Namysłowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2023 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8

Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 27 10. 2022 r. do 21.11.2022 r. do godz.15:30 na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów- SEKRETARIAT STAROSTWA piętro I . Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania zgodnego z nazwą z Uchwały nr 150/540/2022 Zarządu Powiatu Namysłowskiego  dnia 26 października 2022r.


PDFUchwała o wyborze Organizacji.pdf (703,90KB)
PDFUchwała o ogłoszeniu konkursu na 2023r.pdf (7,07MB)
DOCXZałącznik nr 1.docx (15,39KB)
RTFZałącznik nr 2.rtf (115,03KB)
RTFZałącznik nr 3.rtf (91,93KB)
DOCXZałącznik nr 4.docx (54,26KB)


w zakresie projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Namysłowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

 

Przedstawiam projekt rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Do konsultacji zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  działające na terenie Powiatu Namysłowskiego.

Po zapoznaniu się z projektem Programu proszę o zgłaszanie uwag na piśmie (z wykorzystaniem dołączonej poniżej ankiety) na adres:

Starostwo Powiatowe

Pl. Wolności 12A

46-100 Namysłów

lub pocztą elektroniczną na adres: 

Termin przyjmowania propozycji zmian upływa z dniem 28 października 2022r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie opublikowane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego po zakończeniu konsultacji.

PDFRoczny program współpracy Powiatu Namysłowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023r.pdf (5,05MB)

PDFZarządzenie Starosty.pdf (593,39KB)

DOCX2b.Projekt-Program wspólpracy na 2023r.docx (38,08KB)

DOC2c. 2023-ankieta-dla-organizacji-pozarzadowych-program-roczny.doc (149,00KB)

PDFSprawozdanie z konsultacji.pdf (558,40KB)

PDF8. Sprawozdanie współpraca Powiat z OPP za 2022.pdf (7,95MB)

PDF8. Sprawozdanie współpraca Powiat z OPP za 2022.pdf (7,95MB)


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych lub osób wskazanych przez te organizacje do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie namysłowskim w 2023 roku.

PDFZaproszenie na 2023r..pdf (1,08MB)
DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx (17,12KB)
 


ZAPROSZENIE

STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO

do zgłaszania propozycji do projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie, na rok 2023.

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2023r Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2022. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu   program-wspolpracy-powiatu-z-opp-2022r.pdf (namyslow.pl)           

Uwagi do programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w Programie na 2022 r. Prosimy szczególnie o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać współdziałanie samorządu z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.

Prosimy także o zgłaszanie zadań planowanych do realizacji, przy wsparciu dotacji dla organizacji pozarządowych, z przyszłorocznego budżetu Powiatu Namysłowskiego.

Uwagi do przyszłorocznego programu współpracy można przesyłać na adres e-mail: lub w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie Wydział Edukacji Kultury i Sportu Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów

Termin zgłaszania uwag – do 19 września 2022 r.

Zapraszamy do zaangażowania się w prace nad przyszłorocznym programem.

Załączniki:
PDFprogram-wspolpracy-powiatu-z-opp-2022r.pdf (4,93MB)
DOC1a-ANKIETA KONSULTACJI.doc (33,50KB)
 


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2021

Współpraca Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego opiera się na corocznie opracowywanym programie współpracy.

Powyższe sprawozdanie jest dokumentem podsumowującym współpracę samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.

PDFSprawozdanie Powiat-OPP za 2021.pdf (9,71MB)


WAŻNA INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W kwietniu 2021 r. parlament znowelizował Ustawę z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132, 1163).

Największą zmianą z punktu widzenia organizacji pozarządowych jest ujęcie ich w katalogu podmiotów zobowiązanych do zgłaszania swoich beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (rejestr zawierający informacje                     o osobach fizycznych kontrolujących poprzez posiadane udziały lub prawo głosu wymienione w ustawie podmioty).

Obowiązek ten od 31 października 2021 r. będzie dotyczył m.in.   fundacji,  stowarzyszeń rejestrowych, poza stowarzyszeniami zwykłymi.  Ostatecznym terminem do dopełnienia obowiązków ustawowych dla podmiotów uprzednio zarejestrowanych w KRS będzie                            31 stycznia 2022r.

Ustawa przewiduje również bardzo krótki termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – 7 dni od rejestracji organizacji w KRS dla organizacji zarejestrowanych po dniu 31 października 2021r - a także 7 dni od rejestracji każdej zmiany danych podlegających wpisowi, np. gdy zmieni się skład organów organizacji lub dane osobowe poszczególnych osób wchodzących w ich skład (np. zmiana nazwiska czy państwa zamieszkania).

By ustalić kto jest beneficjentem rzeczywistym w organizacji pozarządowej należy przeanalizować, kto z imienia i nazwiska (jako osoba fizyczna) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz statutem organizacji ma decydujący wpływ na jej działalność. Według ustawy beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, a jeśli nie można ustalić tożsamości takich osób – każdy członek zarządu organizacji. Organem stanowiącym osoby prawnej jest organ, który dysponuje (na podstawie ustawy albo aktu prawa wewnętrznego, np. statutu) uprawnieniami do przyjmowania wiążących rozstrzygnięć odnoszących się do całej osoby prawnej.

W przypadku Fundacji założonej przez osoby fizyczne, trzeba ustalić na podstawie statutu, który organ jest organem stanowiącym. Beneficjentami rzeczywistymi będą członkowie organów stanowiących fundacji, które liczą mniej niż 4 osoby, bowiem w organie 4-osobowym i większym żaden z jego członków nie ma więcej niż 25% głosu. Jeśli wszystkie organy stanowiące fundacji są co najmniej 4-osobowe, jako beneficjentów rzeczywistych należy wskazać wszystkich członków zarządu fundacji, niezależnie od tego ile liczy osób.

W przypadku Stowarzyszenia zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym najwyższą władzą stanowiącą jest walne zebranie członków. Ze względu na to, że minimalna liczba członków stowarzyszenia rejestrowego wynosi 7 osób, to żadna z osób nie będzie posiadała więcej niż 25% głosów, więc w tym przypadku jako beneficjentów rzeczywistych trzeba będzie wskazać wszystkich członków, którzy wchodzą w skład zarządu stowarzyszenia.

Zakres podawanych w ww. Rejestrze danych na temat beneficjentów rzeczywistych organizacji jest zbliżony do tych, jakie są już ujawnione w KRS (imię i nazwisko, PESEL, przysługujące w danym podmiocie uprawnienia), ale dodatkowo trzeba będzie podać wszystkie posiadane obywatelstwa i państwo zamieszkania beneficjenta rzeczywistego. Dane i potwierdzające je dokumenty będziemy musieli pozyskać bezpośrednio od zgłaszanej osoby.  

Za niezgłoszenie w terminie 7 dni beneficjentów do ww. Rejestru, a także za podanie nieprawidłowych danych, Ustawa przewiduje kary w wysokości do 1 miliona złotych dla organizacji i do 50 tys. zł kary dla beneficjenta rzeczywistego, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe.

Zgłoszenia dokonuje się jednorazowo, następnie należy pamiętać o aktualizacji wpisu przy każdej zmianie danych członków zarządu.

Więcej informacji na stronach

https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-nowe-obowiazki-ngo-od-pazdziernika

https://publicystyka.ngo.pl/ngo-i-zglaszanie-beneficjentow-rzeczywistych-przypominamy-o-nowych-obowiazkach-organizacji

https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-o-beneficjentach

Link do zgłoszenia

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/utworz-zgloszenieZarząd Powiatu Namysłowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2022 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8

Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 27 10. 2021 r. do 22.11.2021 r. do godz.15,30 na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów- SEKRETARIAT STAROSTWA piętro I . Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania zgodnego z nazwą z Uchwały nr 106/374/2021 Zarządu Powiatu Namysłowskiego  dnia 26 października 2021r.

Załączniki:
PDFZawiadomienie Zarządu o wyborze oferty.pdf (519,82KB)
PDFUchwała nr 106_374_2021.pdf (7,24MB)
DOCXZałącznik nr 1.docx (15,13KB)
RTFZałącznik nr 2.rtf (114,42KB)
RTFZałącznik nr 3.rtf (125,14KB)
DOCXZałącznik nr 4.docx (53,74KB)


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych lub osób wskazanych przez te organizacje do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie namysłowskim w 2022 roku.

PDFZaproszenie.pdf (1,09MB)

DOCXFormularz.docx (17,08KB)


 

Zaproszenie do konsultacji

w zakresie projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Namysłowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

 

Przedstawiam projekt rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Do konsultacji zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm)  działające na terenie Powiatu Namysłowskiego.

Po zapoznaniu się z projektem Programu proszę o zgłaszanie uwag na piśmie (z wykorzystaniem dołączonej poniżej ankiety) na adres:

Starostwo Powiatowe

Pl. Wolności 12A

46-100 Namysłów

lub pocztą elektroniczną na adres:

Termin przyjmowania propozycji zmian upływa z dniem 29 października 2021r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie opublikowane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego po zakończeniu konsultacji.

Załączniki:
PDFProgram współpracy.pdf (6,42MB)
PDF2.Zarządzenie.pdf (589,41KB)
DOC2c. 2022-ankieta-dla-organizacji-pozarzadowych-program-roczny.doc (148,50KB)
PDFSprawozdanie z konsultacji..pdf (578,02KB)
PDFProgram współpracy Powiatu z OPP 2022r..pdf (4,93MB)


Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2022r Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2021. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce-  Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi- Zaproszenia Starosty Namysłowskiego- Roczny program współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi roczny-program-wsprolpracy.pdf (namyslow.pl)

Uwagi do programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w Programie na 2021 r. Prosimy szczególnie o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać współdziałanie samorządu z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.

Prosimy także o zgłaszanie zadań planowanych do realizacji, przy wsparciu dotacji dla organizacji pozarządowych, z przyszłorocznego budżetu Powiatu Namysłowskiego.

Uwagi do przyszłorocznego programu współpracy można przesyłać na adres e-mail: lub w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie Wydział Edukacji Kultury i Sportu Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów

Termin zgłaszania uwag – do 24 września 2021 r.

Zapraszamy do zaangażowania się w prace nad przyszłorocznym programem.

 

Załączniki:
PDFZaproszenie Starosty 09.09.2021.pdf (525,12KB)
DOC1a-ANKIETA KONSULTACJI.doc (33,50KB)


PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu namysłowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2020r..pdf (6,78MB)


Działając na podstawie art. 8, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) uprzejmie informuję, że Stowarzyszenia podlegają nadzorowi Starosty.

 W związku z powyższym, przypomina się o ustawowym obowiązku (art. 20 w/w ustawy) powiadamiania Starosty w terminie 14 dni od chwili zaistnienia zmian w składzie osobowym zarządu stowarzyszenia, adresie siedziby stowarzyszenia oraz w statucie.

Ponadto na podstawie art. 25 ust. 1 i 3 wyżej cytowanego Prawa o stowarzyszeniach  zobowiązuje się zarząd stowarzyszenia do uzupełnienia akt i dostarczenia n.w. dokumentów:

  1. Aktualny skład osobowy zarządu stowarzyszenia  wraz z danymi  teleadresowymi.
  2. Protokół z ostatniego walnego zebrania wraz podjętymi uchwałami.
  3. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia i komisji rewizyjnej za rok ubiegły.
  4. Plan pracy na rok bieżący. 

Informuję jednocześnie, że niezastosowanie się do w/w wymagań organu nadzorującego, wynikających z jego uprawnień spowoduje nałożenie sankcji przewidzianych w art. 26 i 28 w/w ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Powyższą dokumentację wraz z dołączoną ankietą aktualizacyjną proszę dostarczyć do tut. Starostwa w terminie do 15 marca 2021r.  

Załącznik nr 1 - DOCAnkieta.doc (131,00KB)

----------------------------------------

Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm )nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Wydział Oświaty Kultury i Sportu,  pełniąc w imieniu Starosty Namysłowskiego, funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczenia (według załączonego wzoru):

  1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które się ze sobą powiązane,

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z postanowieniami statutu Państwa organizacji, należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Namysłowie - Wydział Edukacji Kultury i Sportu pokój nr 117, do 15 marca 2021 r.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z pracownikiem Wydziału – Anną Wołoszczuk, tel. 077 4103 695 wew. 116 , e-mail; .

Załącznik nr 1 - DOCOświadczenie.doc (36,00KB)


Zarząd Powiatu Namysłowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2021 roku w miejscowości Pokój, ul. Sienkiewicza 8

Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 29 10. 2020 r. do 20.11.2020 r. do godz.14,00 na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów- SEKRETARIAT STAROSTWA piętro I . Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania zgodnego z nazwą z Uchwały nr 71/246/2020 Zarządu Powiatu Namysłowskiego  dnia 28 października 2020r.

PDFUchwała nr 71.246.2020 z dnia 28.10.2020.pdf (7,89MB)
DOCXZałącznik nr 1.docx (14,77KB)
RTFZałącznik nr 2.rtf (114,90KB)
RTFZałącznik nr 3.rtf (130,46KB)
DOCXZałącznik nr 4.docx (53,91KB)
PDFZawiadomienie Zarządu.pdf (704,57KB)


Zaproszenie do konsultacji

w zakresie projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Namysłowskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

PDFZaproszenie (2).pdf (422,86KB)

PDFZarządzenie Starosty.pdf (618,42KB)

PDF2b.Projekt Roczny Program 2021.pdf (7,07MB)

DOC2c. 2021-ankieta-dla-organizacji-pozarzadowych-program-roczny.doc (148,50KB)

PDFSprawozdanie.pdf (765,86KB)

PDFRoczny program wsprółpracy.pdf (4,92MB)


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych lub osób wskazanych przez te organizacje do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2021 roku.

DOCXZałącznik nr 1.docx (16,90KB)


Zaproszenie Starosty Namysłowskiego

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2021r Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2020. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce- Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi- Zaproszenia Starosty Namysłowskiego- Roczny program współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi.

Uwagi do programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w Programie na 2020 r. Prosimy szczególnie
o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać współdziałanie samorządu z organizacjami pozarządowymi
w 2021 r.

Prosimy także o zgłaszanie zadań planowanych do realizacji, przy wsparciu dotacji dla organizacji pozarządowych, z przyszłorocznego budżetu Powiatu Namysłowskiego.

Uwagi do przyszłorocznego programu współpracy można przesyłać na adres e-mail: lub w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie Wydział Edukacji Kultury i Sportu Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów

Termin zgłaszania uwag – do 14 września 2020 r.

Zapraszamy do zaangażowania się w prace nad przyszłorocznym programem.

PDFZaproszenie Starosty.pdf (524,00KB)
DOC1a-ANKIETA KONSULTACJI.doc (33,50KB)


 PDFSprawozdanie OPP za 2019r..pdf (8,05MB)


Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

1. PDFOGŁOSZENIE.pdf (492,07KB)

2. PDFOFERTA.pdf (2,29MB)

3. PDFOgłoszenie 2 z dnia 17.06.2020r.pdf (398,68KB)Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 23-01-2020 09:09 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 28-05-2024 10:53
Przewiń do góry