Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacje dla organizacji pozarządowych

WAŻNE. Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do 31 marca do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej.  PORADNIK - https://poradnik.ngo.pl/cit8-obowiazkiem-kazdej-organizacji-pozarzadowej           


Działając na podstawie art. 8, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach ( Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713) uprzejmie informuję, że Stowarzyszenia podlegają nadzorowi Starosty.

 W związku z powyższym, przypomina się o ustawowym obowiązku (art. 20 w/w ustawy) powiadamiania Starosty w terminie 14 dni od chwili zaistnienia zmian w składzie osobowym zarządu stowarzyszenia, adresie siedziby stowarzyszenia oraz w statucie.

Ponadto na podstawie art. 25 ust. 1 i 3 wyżej cytowanego Prawa o stowarzyszeniach  zobowiązuje się zarząd stowarzyszenia do uzupełnienia akt i dostarczenia n.w. dokumentów:

  1. Aktualny skład osobowy zarządu stowarzyszenia  wraz z danymi  teleadresowymi.
  2. Protokół z ostatniego walnego zebrania wraz podjętymi uchwałami.
  3. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia i komisji rewizyjnej za rok ubiegły.
  4. Plan pracy na rok bieżący. 

Informuję jednocześnie, że niezastosowanie się do w/w wymagań organu nadzorującego, wynikających z jego uprawnień spowoduje nałożenie sankcji przewidzianych w art. 26 i 28 w/w ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Powyższą dokumentację wraz z dołączoną ankietą aktualizacyjną proszę dostarczyć do tut. Starostwa w terminie do 28 lutego 2020r.  

Załącznik nr 1 - DOCAnkieta.doc


Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Wydział Oświaty Kultury i Sportu,  pełniąc w imieniu Starosty Namysłowskiego, funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczenia (według załączonego wzoru):

  1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które się ze sobą powiązane,

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z postanowieniami statutu Państwa organizacji, należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Namysłowie - Wydział Edukacji Kultury i Sportu pokój nr 117, do 14 lutego 2020 r. ( termin dotyczy tych organizacji, które nie złożyły oświadczenia w pierwotnym terminie czyli do 15 stycznia 2020 r)

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z pracownikiem Wydziału – Anną Wołoszczuk, tel. 077 4103 695 wew. 116 , e-mail; .

Załącznik nr 1 - DOCOświadczenie.doc


APLIKUJ O DOTACJĘ DO 40 000 PLN!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020!

Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Kto może aplikować do konkursu?

O dotacje na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r.  a 30 listopada 2021 r. mogą ubiegać się:

  • Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
  • Domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2007 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt ma być prowadzony ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz  uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców. 

Struktura konkursu

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.

Więcej informacji https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap