Menu pomocnicze
Maki

Zarząd Powiatu Namysłowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2020 roku”. Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057), należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 31 10. 2019 r. do 21.11.2019 r. do godz.15.30 na adres: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów- SEKRETARIAT STAROSTWA piętro I . Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie namysłowskim w 2020 roku” oraz nazwę organizacji składającej ofertę.

 

Załączniki:

1. PDFUCHWAŁA.pdf

2. DOCXZałącznik nr 1.docx

3. RTFZałącznik nr 2.rtf

4. RTFZałącznik nr 3.rtf

5. DOCXZałącznik nr 4.docx

6. DOCXZałącznik nr 5.docx

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 31-10-2019 08:21 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 31-10-2019 08:31
Przewiń do góry