Menu pomocnicze
WIOSNA

     Starosta Namysłowski informuje, że przystąpiono do opracowania projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie na rok 2020.

      Nawiązując do powyższego Starosta Namysłowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
i organizacji pożytku publicznego działających na terenie powiatu namysłowskiego do zgłaszania propozycji dotyczących współpracy na nadchodzący 2020 rok, z ewentualnym wykorzystaniem dołączonej ankiety.

      Propozycje prosimy składać listownie (decyduje data wpływu do Starostwa), za pośrednictwem poczty e-mailowej na adres: lub bezpośrednio w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Namysłowie (I piętro pokój nr 117). 

Ustala się ostateczny termin przyjmowania propozycji na dzień  10 września 2019 r.

      Po tym terminie zostanie opracowany projekt Programu Współpracy na 2020 rok, który będzie poddany konsultacjom społecznym, zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/394/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

      Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej zostanie umieszczona na stronie internetowej powiatu www.namyslow.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Załącznik:  

Ankieta konsultacji.

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 07-08-2019 10:19 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 07-08-2019 10:36
Przewiń do góry