Menu pomocnicze
WIOSNA

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

OGŁASZA
I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości  
położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
(działki budowlane w ilości 47 szt. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną)

Przedmiotem przetargów są nieruchomości położone w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej:

  1. ogłoszone Uchwałą Nr 17/65/2011 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. działki o nr ewid.: 1) 1279/11, 2) 1279/12, 3) 1279/13, 4) 1279/14, 5) 1279/15, 6) 1279/16, 7) 1279/17, 8) 1279/18, 9) 1279/19, 10) 1279/20, 11) 1279/21, 12) 1279/22, 13) 1279/23, 14) 1279/24, 15) 1279/25, 16) 1279/26, 17) 1279/27, 18)1279/28, 19) 1279/29, 20) 1279/31, 21) 1279/32, 22) 1279/33, 23) 1279/34, 24) 1279/35, 25) 1279/36, 26) 1279/37, 27) 1279/38, 28) 1279/39, 29) 1279/40, 30) 1279/41, 31) 1279/42, 32) 1279/43, 33) 1279/44, 34) 1279/45, 35) 1279/48, 36) 1279/49, 37) 1279/50, 38) 1279/51, 39) 1279/52, 40) 1279/53, 41) 1279/54, 42) 1279/55, 43) 1279/56, 44) 1279/57, 45) 1279/58, 46) 1279/59, 47) 1279/60.
  2. Wadia należy wnieść najpóźniej dnia 07.07.2011 r. włącznie. Przetargi odbędą się w dniu 12.07.2011 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek przetargów o godzinie 10:00.

Uchwała w pełnym brzmieniu zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego (adres strony internetowej www.namyslow.pl na zakładce „Nieruchomości na sprzedaż”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Działki stanowią jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia zabudowy względem ul. Staromiejskiej. Działki nieuzbrojone, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod. kan. gaz. – znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan zagospodarowania: działki niezagospodarowane, nieogrodzone, teren płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych.
Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Wszystkie w/w działki (nieruchomości) mają urządzone księgi wieczyste (bez obciążeń) prowadzone przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2.
Wszystkie w/w działki (nieruchomości)  nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami.
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.

 
Lp.
Nr
działki
Pow.
(ha)
Cena wywoławcza
(zł)
Wadium
(zł)
Postąpienie
(zł)
1.
1279/11
0,1109
58 000,00
3 000,00
580,00
2.
1279/12
0,1477
77 000,00
3 900,00
770,00
3.
1279/13
0,1452
76 000,00
3 900,00
760,00
4.
1279/14
0,1111
58 000,00
3 000,00
580,00
5.
1279/15
0,1128
59 000,00
3 000,00
590,00
6.
1279/16
0,1560
81 000,00
4 100,00
810,00
7.
1279/17
0,1098
57 000,00
2 900,00
570,00
8.
1279/18
0,1115
58 000,00
3 000,00
580,00
9.
1279/19
0,1115
58 000,00
3 000,00
580,00
10.
1279/20
0,1115
58 000,00
3 000,00
580,00
11.
1279/21
0,1115
58 000,00
3 000,00
580,00
12.
1279/22
0,1115
58 000,00
3 000,00
580,00
13.
1279/23
0,1114
58 000,00
3 000,00
580,00
14.
1279/24
0,1114
58 000,00
3 000,00
580,00
15.
1279/25
0,1112
58 000,00
3 000,00
580,00
16.
1279/26
0,1107
58 000,00
3 000,00
580,00
17.
1279/27
0,1582
82 000,00
4 200,00
820,00
18.
1279/28
0,1022
53 000,00
2 700,00
530,00
19.
1279/29
0,1022
53 000,00
2 700,00
530,00
20.
1279/31
0,1601
83 000,00
4 200,00
830,00
21.
1279/32
0,1052
55 000,00
2 800,00
550,00
22.
1279/33
0,1019
53 000,00
2 700,00
530,00
23.
1279/34
0,1020
53 000,00
2 700,00
530,00
24.
1279/35
0,1078
56 000,00
2 900,00
560,00
25.
1279/36
0,1035
54 000,00
2 800,00
540,00
26.
1279/37
0,1031
54 000,00
2 800,00
540,00
27.
1279/38
0,0892
47 000,00
2 400,00
470,00
28.
1279/39
0,1017
53 000,00
2 700,00
530,00
29.
1279/40
0,1124
59 000,00
3 000,00
590,00
30.
1279/41
0,1123
59 000,00
3 000,00
590,00
31.
1279/42
0,0912
48 000,00
2 500,00
480,00
32.
1279/43
0,0894
47 000,00
2 400,00
470,00
33.
1279/44
0,0818
43 000,00
2 200,00
430,00
34.
1279/45
0,0802
42 000,00
2 200,00
420,00
35.
1279/48
0,1170
61 000,00
3 100,00
610,00
36.
1279/49
0,1120
58 000,00
3 000,00
580,00
37.
1279/50
0,1120
58 000,00
3 000,00
580,00
38.
1279/51
0,1120
58 000,00
3 000,00
580,00
39.
1279/52
0,1120
58 000,00
3 000,00
580,00
40.
1279/53
0,1121
58 000,00
3 000,00
580,00
41.
1279/54
0,1121
58 000,00
3 000,00
580,00
42.
1279/55
0,1119
58 000,00
3 000,00
580,00
43.
1279/56
0,1109
58 000,00
3 000,00
580,00
44.
1279/57
0,0921
48 000,00
2 500,00
480,00
45.
1279/58
0,0801
42 000,00
2 200,00
420,00
46.
1279/59
0,1232
64 000,00
3 300,00
640,00
47.
1279/60
0,1014
53 000,00
2 700,00
530,00
 

Ceny wywoławcze oraz ceny ustalone w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargów są cenami brutto.
Wadia mogą być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadia należy wpłacić lub wnieść najpóźniej dnia 07.07.2011 r. włącznie. Wadia w pieniądzu należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadia w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Namysłowie. W dowodzie wpłaty / wniesienia wadium należy podać, do której działki wpłacający / wnoszący wadium zgłasza przystąpienie do przetargu.
W przetargach do poszczególnych nieruchomości mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które  wpłaciły / wniosły wadium określone dla danej działki, do przetargu której przystępują.
Przetargi odbędą się w dniu 12.07.2011 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego
w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek przetargów o godzinie 10:00.
Osobom, które wygrają przetargi, wadia zostaną zaliczone na poczet cen nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargów. Wadia nie podlegają zwrotowi w razie uchylenia się uczestników przetargów, którzy wygrali przetargi, od zawarcia aktów notarialnych.
Ceny nieruchomości płatne są jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umów sprzedaży. Koszty zawarcia aktów notarialnych ponoszą nabywcy.
Zarząd Powiatu Namysłowskiego może odwołać przetargi z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie I (pierwszych) przetargów zostało poprzedzone sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Uchwała nr 125/660/2010 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 13.12.2010 r. Wykaz był wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 17.12.2010 r. do dnia 07.01.2011 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz  opublikowany w NTO nr 295 (5382) z dnia 17.12.2010 r. - str. 31. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upłynął dnia 28.01.2011 r. Żadna osoba nie złożyła wniosku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A pokój nr 210 lub telefonicznie pod nr (077) 410 36 95 wew. 209.

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-10-2011 14:32
Przewiń do góry