Menu pomocnicze
słoneczniki

Załącznik nr 1 do Uchwały  Nr 24/98/2011 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 sierpnia 2011 r. w  sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia III (trzecich) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości  położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej.

Zarząd Powiatu Namysłowskiego
OGŁASZA
III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej

1. Przedmiotem przetargów są nieruchomości (działki budowlane) położone  w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej o nr ewid.: 1) 1279/2; 2) 1279/3; 3) 1279/4; 4) 1279/6; 5) 1279/7; 6) 1279/8; 7) 1279/9.
Wszystkie w/w działki (nieruchomości) mają urządzone księgi wieczyste (bez obciążeń) prowadzone przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2.
Wszystkie w/w działki (nieruchomości) nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami.
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.

2. Ceny wywoławcze oraz ceny ustalone w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargów są cenami brutto.

3. Wadia mogą być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadia należy wpłacić lub wnieść najpóźniej dnia 04.10.2011 r. włącznie. Wadia w pieniądzu należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadia w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Namysłowie. W dowodzie wpłaty/wniesienia wadium należy podać, do której działki wpłacający/wnoszący wadium zgłasza przystąpienie do przetargu.

4. W przetargach do poszczególnych nieruchomości mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły/wniosły wadium określone dla danej działki, do przetargu której przystępują.

5. Przetargi odbędą się w dniu 07.10.2011 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek przetargów o godzinie 10:00.

6. Osobom, które wygrają przetargi, wadia zostaną zaliczone na poczet cen nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargów. Wadia nie podlegają zwrotowi w razie uchylenia się uczestników przetargów, którzy wygrali przetargi, od zawarcia aktów notarialnych.

7. Ceny nieruchomości płatne są jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umów sprzedaży. Koszty zawarcia aktów notarialnych ponoszą nabywcy.

8. Zarząd Powiatu Namysłowskiego może odwołać przetargi z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

9. Ogłoszenie I, II i III przetargów zostało poprzedzone sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Uchwała nr 125/660/2010 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 13.12.2010 r. Wykaz był wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 17.012.2010 r. do dnia 07.01.2011 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz  opublikowany w NTO nr 295 (5382) z dnia 17.12.2010 r. - str. 31. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upłynął dnia 28.01.2011 r. Żadna osoba nie złożyła wniosku.

10. Pierwsze przetargi odbyły się dnia 31.03.2011 r. ogłoszone uchwałą Zarządu Powiatu Namysłowskiego nr 6/15/2011 z dnia 11.02.2011 r. Przetargi zostały zamknięte dnia 01.04.2011 r. Drugie przetargi odbyły się dnia 30.06.2011 r. ogłoszone uchwałą Zarządu Powiatu Namysłowskiego nr 14/58/2011 z dnia 10.05.2011 r. Przetargi zostały zamknięte dnia 01.07.2011 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A pokój nr 210 lub telefonicznie pod nr (077) 410 36 95 wew. 209.

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-10-2011 14:27
Przewiń do góry