Menu pomocnicze
WIOSNA
LOGA.jpeg

Operator systemu popytowego w ramach Działania 7.5 RPO WO 2014 - 2020

11 września 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników - wybór operatora , w ramach RPO 2014-2020 - nabór I.

O PROJEKCIE


Głównym celem projektu jest nabycie lub podniesienie do 31 października 2021 roku przez 5 643 osoby (K: 3 668 M: 1 975), które zamieszkują lub pracują w myśl Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki. We wniosku założono, że poprzez utworzenie systemu popytowego umożliwiającego uzyskanie przez MSP w okresie od 1.11.2017 roku do 31.10.2021 roku dofinansowania w wysokości 80% wartości usługi rozwojowej wsparcie otrzyma co najmniej 5 940 przedsiębiorców i ich pracowników (K: 3861, M: 2079) z 1 220 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę/oddział na terenie województwa opolskiego.

OKRES REALIZACJI


1 listopada 2017 r. – 31 października 2021 r.

Nabór wniosków rozpoczął się 24 stycznia 2018 r. Realizacja usługi rozwojowej może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu zawarcia Umowy.

ZAKRES PROJEKTU


Projekt przewiduje wsparcie szkoleniowe i doradcze w ramach Bazy Usług Rozwojowych dla 5 940 przedsiębiorców i ich pracowników (K: 3 861, M: 2 079), które zamieszkują lub pracują w myśl Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego (w szczególności powyżej 50 roku życia i o niskich kwalifikacjach) z 1 220 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę/oddział na terenie województwa opolskiego i działających w branżach o największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne dla województwa opolskiego.

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 • mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł

W ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4 000,00 PLN.

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków bez zaliczki

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

80% - MSP działające w obszarze specjalizacji regionalnych.

Preferencje w dostępie do środków:

 • Osoby o niskich kwalifikacjach.
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej.

UCZESTNICY


Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw działających w branżach o największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne dla województwa opolskiego:

 • Budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi
 • Chemiczna
 • Drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski
 • Maszynowa i elektromaszynowa
 • Metalowa i metalurgiczna
 • Paliwowo-energetyczna
 • Rolno-spożywcza
 • Transport i logistyka
 • Usługi medyczne i rehabilitacyjne
 • Usługi turystyczne

Podstawą kwalifikowalności MSP do danej branży jest kod PKD (przeważająca działalność gospodarcza) wskazany zarówno w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jak i Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz stosowne oświadczenie, sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni zamknięty rok obrotowy (jeśli posiada), w którym przedsiębiorca wskazuje z jakiego/jakich kodu/kodów PKD osiąga rzeczywisty dochód. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność krócej niż rok oświadczenie będzie składane na podstawie dokumentów finansowych dotyczących okresu od rozpoczęcia działalności do momentu złożenia oświadczenia.

DOKUMENTY


Zarządzenie nr 1-2018 ws. przyjęcia regulaminu rekturacji i udzielenia wsparcia 7.5.pdf
REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIELENIA WSPARCIA Obowiązujący od 29.03.2018.doc
SCHEMAT POSTĘPOWANIA UCZESTNIKA PROJEKTU.pdf
10 KROKÓW DO REFUNDACJI.docx
Formularz Zgłoszeniowy.zip
Formularz Zgłoszeniowy PDF.zip
Wniosek o refundację.zip
Wniosek o refundację PDF.zip
Karta weryfikacji.docx
 

KONTAKT

http://fundacja.opole.pl/174/uslugi-rozwojowe-dla-msp.html

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 04-06-2018 07:57 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 04-06-2018 08:09
Przewiń do góry