Menu pomocnicze
WIOSNA

W Dzienniku Ustaw RP z 2017r. pod poz. 2254 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.

W rozporządzeniu określono czas trwania kwalifikacji na terytorium RP od dnia 30 stycznia 2018r. do dnia 27 kwietnia 2017r.      

Zgodnie z w/w rozporządzeniem do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 1999r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1994—1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1997—1998,

które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4)  kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na terenie powiatu namysłowskiego kwalifikacja wojskowa odbywać się będzie w okresie od 06 do 20 lutego 2018r.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej w Namysłowie - Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie, ul. Łączańska nr 1.

Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą n/w dokumenty:

 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
 4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
 5. dokumentację medyczną (w przypadku jej posiadania)- w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.

HARMONOGRAM KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

NA TERENIE POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

 • Terminarz kwalifikacji:

                

Gmina

Termin kwalifikacji

Godzina

Świerczów

06.II

800

Domaszowice

07.II

800

Pokój

08.II

800

Wilków

09.II

800

Namysłów

12.II

13.II

14.II

15.II

16.II

1130

1130

1130

800

1130

Kobiety

19.II

800

Rezerwa

20.II

800

Obowiązujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

 1. kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej,
  o którym mowa w art. 59 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
 2. kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
 3. kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1,
  w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 4. kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej,
  o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji
  i w czasie wojny.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej
w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym fakcie przedstawiciela wójta/burmistrza, oddelegowanego do pracy przy kwalifikacji wojskowej, przedstawiając przyczynę braku możliwości stawiennictwa. Po ustaniu przyczyny, osoba powinna niezwłocznie zgłosić się na kwalifikację wojskową, w kolejnym dostępnym terminie.

W razie nieuzasadnionego niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej, może być nałożona kara grzywny w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję (podstawa prawna: art. 32 ust. 10 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności (podstawa prawna: art. 244 pkt 1 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).

 

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 31-01-2018 12:12 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 31-01-2018 12:19
Przewiń do góry