Menu pomocnicze
WIOSNA

Pomoc Prawna Porady Obywatelskie Mediacja.jpeg   Ministerstwo Sprawiedliwosc.png

 

Nieodpłatna pomoc prawna - jak uzyskać pomoc?

Informujemy, że dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie Powiatu Namysłowskiego odbywają się wyłącznie w formie stacjonarnej ,za wyjątkiem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wizytę do konkretnego punktu, na konkretny dzień i godzinę.

Wizyty można umawiać  codziennie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Namysłowie , pod numerem telefonu:

(77) 4103 695 wew. 113 lub 116.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu namysłowskiego:

Punkt w Pokoju- punkt zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy przy ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój. Punkt prowadzony przez Fundację Młodzi Ludziom realizuje zadanie publiczne, zlecone przez Powiat Namysłowski w ramach którego prowadzi nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatną mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Dyżur punktu; poniedziałek w godz. 10:00-14:00, wtorek 10:00-14:00, środa 13:00-17:00, czwartek 14:00-18:00 (poradnictwo obywatelskie), piątek 10:00-14:00.

Punkt w Namysłowie – zlokalizowany jest w Budynku Starostwa Powiatowego Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów. Punkt wyposażony jest w windę.

Dyżur punktu: poniedziałek w godz. 14:00-18:00, wtorek 10:00-14:00, środa 14:00-18:00, czwartek 10:00-14:00, piątek 14:00-18:00.

 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?:

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Kto może udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna  udzielana jest przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

Kto może udzielić nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielają wykwalifikowani doradcy.

Kto może prowadzić  nieodpłatną mediację?

Mediację przeprowadzają wykwalifikowani mediatorzy.

Z jakiej pomocy prawnej uprawniony będzie mógł skorzystać?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji; udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

https://gofile.me/77xA2/QAKhPlIJ4

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 03-10-2017 14:40 Modyfikował(a): Bartosz Podgórski Data modyfikacji: 20-05-2024 11:12
Przewiń do góry