Menu pomocnicze
zachód słońca

Starosta Namysłowski informuje, że przystąpiono do opracowania projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

 

            Nawiązując do powyższego Starosta Namysłowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego działających na terenie powiatu namysłowskiego do zgłaszania propozycji dotyczących współpracy na nadchodzący 2018 rok, z ewentualnym wykorzystaniem dołączonej ankiety.

 

            Propozycje prosimy składać listownie (decyduje data wpływu do Starostwa), za pośrednictwem poczty e-mailowej na adres: lub bezpośrednio w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Namysłowie (I piętro).  

 

Ustala się ostateczny termin przyjmowania propozycji na dzień 15 września 2017 r.

 

Po tym terminie zostanie opracowany projekt Programu Współpracy na 2018 rok, który będzie poddany konsultacjom społecznym, zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/394/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej zostanie umieszczona na stronie internetowej powiatu www.namyslow.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.

 

Załącznik:  

DOCAnkieta konsultacji.doc (22,00KB)">Ankieta konsultacji

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 24-08-2017 15:20 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 25-08-2017 08:37
Przewiń do góry