Menu pomocnicze
WIOSNA

do zgłaszania propozycji do projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 

 

 

Starosta Namysłowski informuje, że przystąpiono do opracowania projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 

Nawiązując do powyższego Starosta Namysłowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego działających na terenie powiatu namysłowskiego do zgłaszania propozycji dotyczących współpracy na nadchodzący 2017 rok, z ewentualnym wykorzystaniem dołączonej ankiety.

 

Propozycje prosimy składać listownie (decyduje data wpływu do Starostwa), za pośrednictwem poczty e-mailowej na adres: lub bezpośrednio w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Namysłowie (I piętro).

 

Ustala się ostateczny termin przyjmowania propozycji na dzień 9 października 2016 r.

 

Po tym terminie zostanie opracowany projekt Programu Współpracy na 2017 rok, który będzie poddany konsultacjom społecznym, zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/394/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej zostanie umieszczona na stronie internetowej powiatu www.namyslow.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.

 

 

 

Załącznik:

PDFANKIETA KONSULTACJI.pdf (16,09KB)

 

Opublikował(a): Bartosz Podgórski Data publikacji: 19-08-2016 11:48 Modyfikował(a): Bartosz Podgórski Data modyfikacji: 25-08-2016 07:41
Przewiń do góry