Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

 Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach, której zapisy w większości weszły w życie  20 maja 2016r. wprowadzają nowy model funkcjonowania stowarzyszeń zwykłych.

  Nawiązując do powyższego – co powinny zrobić „stare” stowarzyszenia zwykłe po tym terminie (po 20 maja 2016r.).

Będą one miały do wyboru j.n.:

 • dostosować dotychczasowe regulaminy i zasady działania do nowych przepisów prawnych i uzyskać wpis do nowo obowiązującej ewidencji prowadzonej przez starostę;
 • nie uzyskać wpisu do ewidencji prowadzonej przez starostę – spowoduje to rozwiązanie stowarzyszenia z mocy prawa.

Stowarzyszenia które będą wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostę uzyskają tzw. ułomną osobowość prawną.

Natomiast w przypadku, gdy stowarzyszenie nie uzyska wpisu do ewidencji zostanie ono rozwiązane z mocy prawa, bez względu na to, że działa prężnie i od wielu lat.

Stowarzyszenia już istniejące mają czas 24 miesiące na dostosowanie regulaminów do obowiązujących przepisów prawnych – ostateczny termin upłynie 20 maja 2018r.

WAŻNE!

Do chwili uzyskania wpisu „stare” stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie starych zasad, m.in. jako jedyne źródło finansowania maja składki członkowskie.

ZAKŁADAMY STOWARZYSZENIE ZWYKŁE

(po 20 maja 2016r.)

Po wejściu w  życie  przepisów znowelizowanej ustawy - Prawo o stowarzyszeniach nie zmienia się liczba osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia zwykłego. Nadal będą to 3 osoby, które uchwalą regulamin działania stowarzyszenia (najważniejszy dokument stowarzyszenia, odpowiednik statutu w stowarzyszeniu rejestrowym) oraz wybiorą zarząd, ewentualnie osobę do reprezentowania stowarzyszenia i organ kontroli wewnętrznej komisja rewizyjna).

UWAGA:

Powołanie zarządu i organu kontroli nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku gdy stowarzyszenie zwykłe będzie się ubiegać o status organizacji pożytku publicznego (OPP), to będą one potrzebne.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie utworzonego stowarzyszenia zwykłego do ewidencji prowadzonej przez organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia (starosta).

Do starosty należy złożyć pisemny wniosek o wpis do ewidencji. Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

Wniosek składa przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub zarząd, jeżeli został powołany (wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu).

Do wniosku należy dołączyć:

 1. protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały:
  1. założenie stowarzyszenia,
  2. przyjęcie regulaminu,
  3. wyborze przedstawiciela lub zarządu,
  4. ewentualnie – wyborze komisji rewizyjne,
 2. regulamin działania stowarzyszenia;
 3. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego zawierającą:
  1. imię i nazwisko,
  2. datę i miejsce urodzenia,
  3. miejsce zamieszkania ,
  4. własnoręczny podpis;
 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
 5. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL członków organu kontroli wewnętrznej (w przypadku, gdy regulamin stowarzyszenia przewiduje ten organ);
 6. adres siedziby stowarzyszenia.

Ustawa nie ma ustalonego wzoru wniosku, nie mniej jednak wniosek powinien zawierać dodatkowo:

                  a) datę jego sporządzenia,

                  b) adresata (do którego urzędu, starosty jest kierowany),

                  c) adres stowarzyszenia,

d) podpis przedstawiciela stowarzyszenia (wszystkich członków zarządu,

     gdy   jest on powołany).

Z chwilą wpisu do ewidencji, stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć działalność. Organ nadzoru (starosta) powinien dokonać wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, starosta może wezwać do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie dokumentacji przez stowarzyszenia – 14 dni.

Regulamin stowarzyszenia zwykłego:

Regulamin jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania stowarzyszenia (zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Regulamin stowarzyszenia zwykłego powinien określać:

 • nazwę stowarzyszenia zwykłego,
 • cel lub cele stowarzyszenia,
 • teren i środki działania,
 • siedzibę stowarzyszenia,
 • przedstawiciela, który będzie reprezentował stowarzyszenie zwykłe albo zarząd stowarzyszenia,
 • zasady dokonywania zmian zapisów regulaminu,
 • sposób nabycia i utraty członkostwa,
 • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Jeżeli stowarzyszenie zwykłe chce powołać zarząd to w regulaminie powinny znaleźć się zapisy dotyczące:

 • trybu wyboru zarządu oraz uzupełniania składu,
 • kompetencjach,
 • warunki ważności podejmowanych uchwał,
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych.

Również w przypadku, gdy stowarzyszenie zwykłe będzie powoływać organ kontroli wewnętrznej, to w regulaminie należy określić tryb wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz sam wpis są bezpłatne.

 

Opracowała: Halina Dzidowska Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 24-05-2016 08:29 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 24-05-2016 08:35
Przewiń do góry