Menu pomocnicze
Jesień

Lista robót na które nie jest wymagane ani pozwolenie, ani zgłoszenie:

Art.29 ust. l: nie wymaga się ani pozwolenia, ani zgłoszenia budowy:
2c)  wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
4)    altany i obiekty gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o
powierzchni zabudowy do 35 m oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy
dachach płaskich;
5)    wiaty przystankowe i peronowe;
6)    parterowe  budynki o powierzchni zabudowy do  35  m ,  służących jako  zaplecze do
bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa; (zgłoszenie Natura 2000)
7)    wolno stojące kabiny telefoniczne, szafy i słupki telekomunikacyjne;
8)    parkometry z własnym zasilaniem;
10)   miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie (zgłoszenie Natura 2000);
13)   gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m , przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa (zgłoszenie Natura 2000);
18)   pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych;
20a)   telekomunikacyjne linie kablowe;
21)    urządzenia pomiarowe, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
a)    posterunków:     wodowskazowych,     meteorologicznych,     opadowych     oraz    wód podziemnych,
b)    punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
c)    piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

22)    obiekty małej architektury w miejscach niepublicznych;
23)    ogrodzenia o wysokości do 2,2m niezależnie od usytuowania;
24)    obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
25)    tymczasowe obiekty budowlane stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
26)    znaki geodezyjne, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
27)    instalacje elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i
telekomunikacyjnych wewnątrz budynku (instalacja gazowa i wentylacyjna wymaga
pozwolenia);
29)   poligonowe obiekty budowlane, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki.
 
Art.29 ust.2 - nie wymaga się ani pozwolenia, ani zgłoszenia budowy:
1)   remont obiektów budowlanych których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę
la)   przebudowa obiektów wymienionych wyżej (strona 1 - z art.29 ust.l)
lc)   remont lub przebudowa urządzeń budowlanych (przyłącza i urządzenia   instalacyjne,
oczyszczalnie,  zbiorniki  na  ścieki,   przejazdy,   ogrodzenia,   place  postojowe,  place  pod
śmietniki);
4)    docieplenie budynków o wysokości do 12 m; (powyżej 12m, mniej niż 25m - zgłoszenie)
5)    utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych; 10) wykonywanie obudowy ujęć wód podziemnych;

14)    instalowanie krat na obiektach budowlanych (zgłoszenia wymaga na wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego i wpisanych do rejestru zabytków)
15)    instalowanie urządzeń o wysokości do 3m na obiektach budowlanych (w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych)
16)    montaż pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych;


Art.31 ust.l pkt 2 i art.31 ust.2 - nie wymaga się ani pozwolenia, ani zgłoszenia budowy:
1) rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 28-07-2015 14:09 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 29-07-2015 11:27
Przewiń do góry