Menu pomocnicze
WIOSNA

Namysłów, 4.07.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z zamiarem realizacji projektu pn: „Promocja Powiatu Namysłowskiego poprzez wydanie Informatora z mapą” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 działając na podstawie art. 4 pkt 8. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907  z późn. zm. Powiat Namysłowski zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

 1. Zamawiający : Powiat Namysłowski

      2. Przedmiot zamówienia: Opracowanie graficzne, przygotowania do druku i druk

„Informatora Turystycznego wraz z  mapą”.

L.p

Nazwa przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienie oraz zakres

Ilość sztuk

1

„Informator Turystyczny wraz z  mapą”.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opracowanie graficzne informatora turystycznego obejmuje wykonanie przez Wykonawcę projektu graficznego informatora turystycznego, a także – komputerowy skład i łamanie oraz przygotowanie do druku informatora turystycznego w języku polskim i w języku angielskim – w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję kreatywną.

a. Wykonawca opracuje projekt na podstawie fotografii i tekstów przekazanych przez Zamawiającego.

b. Elementy graficzne informatora powinny stanowić 60-70 proc. objętości folderu.

c. Wykonawca dokona składu, łamania i opracowania komputerowego folderu zgodnie  z „Zasadami składu tekstów w języku polskim” (PN-83/P-55366)

d. Autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wszystkich tekstów, zdjęć i elementów graficznych (rysunków i innej grafiki) zamieszczonych w folderze przechodzą na Zamawiającego.

2. Przygotowanie do druku i druk informatora turystycznego

 1. Warunki druku: pełny kolor, format:  B6 ( 125mm x 176 mm ) – orientacja pozioma, nakład: 1000 egzemplarzy
 2. Środek: objętość  - 70 stron – papier kredowy, pełny kolor, matowy 200 g. Dodatkowo 8 kartek – przekładki – folia PCV bezbarwna z częściowym zadrukiem, 200 g
 3. Okładka: objętość  - 4 strony - papier – foliowanie z jednej strony, kreda matowa 250g, pełny kolor,  uszlachetnienia: lakier,

     4.Oprawa spiralowana – po krótszym boku

        5. Na 3 stronie okładki foliowa kieszeń mieszcząca tzw. mini mapę ( po złożeniu 80mm x 105 mm ),

3. Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i druk tzw. „mini mapy”

Opracowanie graficzne „mini mapy” Powiatu Namysłowskiego obejmuje wykonanie przez Wykonawcę projektu graficznego, a także – komputerowy skład i łamanie oraz przygotowanie do druku w języku polskim – w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję kreatywną.

2. Warunki druku : Mapa w formacie tzw. mini mapy, mapa składana do formatu kalendarzyka kieszonkowego ( po złożeniu 80mm x 105 mm ), format B4 na  papierze g  print, druk dwustronny, pełny kolor, nakład równy ilości informatora turystycznego (1000 egzemplarzy). Mapa będzie integralną częścią informatora turystycznego.

 

1 000 sztuk

 1. Przewidywany termin realizacji zamówienia – grudzień  2014r.
 2. Kryterium oceny oferty-  100 % cena
 3. Istotne warunki zamówienia:
 1. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,
 2. Zamawiający nie zwraca kosztów dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności                    w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych,
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 6. Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 14 dni po przedłożeniu przez niego faktury/rachunku po wykonaniu oferty zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert: Starostwo Powiatowe w Namysłowie Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów bądź mailowo na adres . Termin składania ofert do 18 lipca 2014r. Wybór wykonawcy zostanie dokonany po otrzymaniu przez Zamawiającego informacji o dofinansowaniu projektu.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 04-07-2014 08:01 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-07-2014 08:02
Przewiń do góry