Menu pomocnicze
Jesień

Zwołuję XL sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 24 września 2014 r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

Herb_1.jpeg

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego,
  • zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Namysłowskiego za 2014 rok,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku,
  • udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju w 2014 roku,
  • udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach w 2014 roku,
  • udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach w 2014 roku,
  • udzielenia dotacji celowej dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie,
  • rozpatrzenia skargi z dnia 21 maja 2014 r. na stanowisko Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie uznania skargi na czynności związane z przeprowadzeniem I publicznego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położnej w Namysłowie,
  • wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr XLVI/376/14 Rady Miejskiej w Oleśnie popierającej działania mające na celu zahamowanie wpływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
  • wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr XLIV/509/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu na 2015 r.”
 7. Informacja nt. realizacji budżetu w I półroczu 2014 r. oraz informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 8. Ocena sytuacji kryminalno-porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego w I półroczu 2014 r.
 9. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za I półrocze 2014 r.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wnioski i sprawy różne.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-09-2014 13:26 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 22-09-2014 13:26
Przewiń do góry