Menu pomocnicze
WIOSNA

do zgłaszania propozycji do projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Starosta Namysłowski informuje, że przystąpiono do opracowania projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Nawiązując do powyższego Starosta Namysłowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego działających na terenie powiatu namysłowskiego do zgłaszania propozycji dotyczących współpracy na nadchodzący 2015 rok, z ewentualnym wykorzystaniem dołączonej ankiety.

Propozycje prosimy składać listownie (decyduje data wpływu do Starostwa), za pośrednictwem poczty e-mailowej na adres: lub bezpośrednio w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Namysłowie (I piętro).  

Ustala się ostateczny termin przyjmowania propozycji na dzień 26 września 2014 r.

Po tym terminie zostanie opracowany projekt Programu Współpracy na 2015 rok, który będzie poddany konsultacjom społecznym, zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/394/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej zostanie umieszczona na stronie internetowej powiatu www.namyslow.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.


Załącznik:  
Ankieta konsultacji: DOCANKIETA KONSULTACJI.doc (22,00KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 11-09-2014 14:58 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 11-09-2014 14:58
Przewiń do góry