Menu pomocnicze
WIOSNA

Namysłów, dnia 20.05.2014 r.

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A
I przetarg pisemny na sprzedaż środka trwałego – urządzenia drukującego Oce CS2344

1.    Przedmiotem przetargu jest środek trwały – urządzenie drukujące Oce CS2344 będące własnością Powiatu Namysłowskiego. Rok produkcji – 2009. Zużycie eksploatacyjne plotera nie odbiega od typowego zużycia dla wieku (5 lat eksploatacji) oraz ilości wykonanych prac. Stan techniczny: konieczna wymiana głowic drukujących i kasety czyszczącej.
2.    Cena wywoławcza urządzenia wynosi 3.690,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt 00/100). Cena wywoławcza jest ceną brutto. Do ceny wywoławczej doliczono podatek VAT w wysokości 23%.
3.    Przetarg odbędzie się w dniu 28.05.2014 r.:
-    Składanie ofert do godz. 10:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A.
-    Otwarcie ofert o godz. 11:00 w pok. 211 Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A.
4.    W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które złożą ofertę na piśmie,
w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Namysłowie,
Pl. Wolności 12A najpóźniej do dnia 28.05.2014 r. do godz. 10:00. Koperta z ofertą powinna być oznaczona „Przetarg na sprzedaż plotera”.
Oferta powinna zawierać:
1)    wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
2)    pełnomocnictwo, gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik.
W ofercie należy podać:
1)    pełną nazwę oferenta, jego dokładny adres, NIP, REGON,
2)    oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
3)    proponowaną cenę brutto i sposób jej zapłaty.
4.    Organizator wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę (nie niższą od wywoławczej).
5.    W przypadku złożenia ofert o tej samej cenie, organizator przetargu, wezwie zainteresowanych oferentów do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6.    Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7.    Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
8.    Cena oferty musi zawierać podatek VAT w wysokości 23%.
9.   Po dokonaniu zapłaty zostanie wystawiona faktura VAT na podstawie, której nabywca będzie mógł dokonać odbioru urządzenia drukującego.
10.    Zarząd Powiatu Namysłowskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy.
11.    Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy  Placu Wolności 12A pok. 211  lub telefonicznie pod nr (077) 410 36 95 wew. 209, 211.

Pliki do pobrania:

  1. PDFOgłoszenie I przetarg pisemny na sprzedaż środka trwałego - urządzenia drukującego.pdf (431,18KB)
  2. PDFZałącznik nr 1 - formularz oferty.pdf (25,35KB)
  3. PDFinformacja o wynikach przetargu - urządzenie drukujące.pdf (241,18KB)

     

     

 

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 20-05-2014 14:19 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 29-05-2014 13:04
Przewiń do góry