Menu pomocnicze
WIOSNA

Rodzicu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Zespół Szkół Specjalnych im. A. Mickiewicza w Namysłowie jest najstarszą placówką na terenie powiatu namysłowskiego kształcącą dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Uczęszczać do niej mogą uczniowie w wieku od 6 do 25 lat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne.

W oparciu o tradycje szkoły oraz to co najlepsze we współczesnej pedagogice specjalnej, tworzymy miejsce, w którym dzieci czują się dobrze, odnoszą sukcesy, nawiązują serdeczne przyjaźnie. Szkoła specjalna jest miejscem, w którym pomimo wielkiej różnorodności spotykają się dzieci borykające się z podobnymi problemami, podobnie myślą, potrafią znaleźć kanały porozumienia. Jest to świat, w którym czują się bezpiecznie, mają równych sobie kolegów, znajdują dziewczynę, chłopaka, przeżywają pierwsze miłości. Ten szczególny rodzaj szkoły tworzy warunki zapewniające uczniowi komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego oraz warunki i sytuacje sprzyjające i doskonalące jego umiejętności samoobsługowe oraz zaradność życiową.

A czy Twoje dziecko dobrze czuje się w swojej szkole?

Jesteśmy szkołą w której zawsze się coś dobrego dzieje. Dajemy możliwość zaistnienia, poczucie bycia dobrym, a nawet najlepszym. Można pojechać na zawody, brać udział w olimpiadach specjalnych, w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, być mistrzem w jakiejś dziedzinie, wystąpić w przedstawieniu, ujawnić swój talent muzyczny, taneczny, plastyczny…

Ile razy Twoje dziecko miało okazję odnieść znaczący sukces w swojej obecnej szkole?

Szkoła specjalna jest placówką,  w której pracuje zespół specjalistów tworzących tzw. TEAM i ustalających wspólny jednolity plan, program oddziaływań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka. Pracują u nas nauczyciele, którzy przeszli przez bardzo długą drogę, aby uzyskać kwalifikacje do pracy z tak wyjątkową grupą dzieci. Są ekspertami jeśli chodzi o wypracowane metody nauczania i wychowania, posiadają też określone cechy osobowościowe, aby podołać tej pracy. Nauczyciele w szkole specjalnej w pracy z dzieckiem poza dokumentacją z PPP kierują się wynikami diagnozy funkcjonalnej, której dokonują sami wybierając odpowiednie do tego narzędzia, posiadają umiejętności w zakresie komunikacji alternatywnej, która podtrzymuje i rozwija umiejętność pozawerbalnego komunikowania się uczniów umożliwiając im komunikację z otoczeniem. Dodatkowo w oddziałach dla dzieci młodszych, upośledzonych w stopniu umiarkowanym zatrudniane są osoby, które wspierają pracę nauczyciela, pełniąc rolę opiekunów. Dzieci z okolicy codziennie dowożone są busami pod drzwi szkoły. Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z dojazdem dziecka do szkoły.  

W naszej szkole twierdzimy, że najważniejsza w pracy z dzieckiem jest terapia, a dopiero potem edukacja. Dla każdego ucznia formułowany jest indywidualny plan pracy, uzgadniany z rodzicami. Zawiera on szczegółowe cele i sposoby ich osiągnięcia. Niewątpliwą zaletą szkół specjalnych jest możliwość stosowania na terenie placówki różnorodnych metod terapeutycznych w pracy z uczniem, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na nieobciążanie samego ucznia. Terapeuci pracujący w szkole specjalnej pracujący różnymi metodami, dobierają je indywidualnie do potrzeb ucznia nie łącząc ich ze sobą, jak to często się zdarza gdy rodzic uczęszcza na różne terapie w różnych miejscach (terapie często wykluczają się wzajemnie i zamiast rozwijać powodują regres). Szkoła specjalna umożliwia uczęszczanie na te terapie w jednym miejscu i pod opieką specjalistycznego zespołu, który ze sobą współpracuje.

W ramach terapii w szkole każdy uczeń ma zapewnione zajęcia w  kilkuosobowych zespołach edukacyjno-terapeutycznych, zajęcia z rewalidacji indywidualnej oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Dodatkowo – w ramach terapii – każdy uczeń ma zapewnione zajęcia z psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz z logopedą i neurologopedą. Uczniowie wymagający rehabilitacji ruchowej mają zagwarantowane zajęcia z fizjoterapeutą. W ramach tych zajęć wykonywane są masaże lecznicze, gimnastyka oraz ćwiczenia z zakresu usprawniania ruchowego. Uczniowie w wieku 3-7, a nawet 10 lat, mają możliwość uczestniczyć w terapii psychomotorycznej, która stymuluje rozwój wielu funkcji ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza w zakresie wzajemnego ich sprzężenia i integrowania. Dlatego służy ona likwidowaniu różnego rodzaju zaburzeń: ruchu, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zachowania, emocji, pamięci, uwagi, mowy, czytania i pisania. Szkoła prowadzi zajęcia sportowe oraz dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego. Uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy korzystają z zajęć w wyspecjalizowanych pracowniach dostosowanych do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów. Szkoła posiada specjalistyczny sprzęt do treningu audio-psycho-lingwistycznego – metodą Tomatisa, która wspiera rozwój słuchowy uczniów, usprawnia mowę czynną i działa stymulująco na rozwój poznawczy dziecka, oraz specjalistyczny sprzęt do terapii EEG Biofeedback - terapii, dzięki której uczeń w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Trening EEG Biofeedback pozwala zwiększyć koncentrację uwagi, zapamiętywanie, umiejętność panowania nad emocjami, zwiększa efektywność uczenia się. Do terapii uczniów z ADHD prowadzony jest trening RSA Biofeedback, który zwiększa kreatywność, polepsza koncentrację uwagi i pamięci, zwiększa odporność na stres, zmniejsza agresję, daje dobre efekty w rehabilitacji widzenia, zaburzeń psychoemocjolanych, w profilaktyce chorób sercowo- naczyniowych i układu oddechowego, a także u dzieci przewlekle chorujących, w zaburzeniach wegetatywno-naczyniowych, zaburzeniach psychosomatycznych, migrenach i astmie. Dla uczniów z niewykształconą mową werbalną szkoła oferuje pracę z przeszkolonym zespołem z zakresu AAC – uczeń ma wyznaczony profil kompetencji komunikacyjnych, wyrysowany kanał nadawania i odbioru mowy i na tej podstawie dobrany Indywidualny Program Komunikacyjny (gesty i symbole Makaton, piktogramy, znaki do ręki, gesty naturalne, metody obrazowe, wibracyjne itp.). Ponad to uczniowie z problemami regulacji bodźców  wymagający stymulacji sensorycznej, uczestniczą w zajęciach prowadzonych metodą Delacato, która polega na dostarczaniu kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych we wszystkich obszarach, w sposób szczegółowo opracowany i zindywidualizowany dla danej osoby. Poprawia ogólne funkcjonowanie organizmu oraz pomaga rozwijać funkcje neurologiczne. W szkole pracujemy także metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, która stosowana jest przede wszystkim w celu wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci oraz stymulacji rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego.

Nowy obraz (3).jpeg

Nowy obraz (4).jpeg

Nowy obraz (5).jpeg

Nowy obraz (6).jpeg

Tak szeroki zakres świadczonych przez szkołę usług z jednej strony pozwala na wszechstronny rozwój dziecka, ale również pozwala na pewne odciążenie rodziców, którzy mają przed sobą bardzo ważne i niewątpliwie trudne zadanie, jakim jest wychowanie dziecka niepełnosprawnego.

Rodzicu zapytaj w szkole swojego dziecka na jakie formy terapii uczęszcza Twoje dziecko.
W szkołach, pod opieką których znajdują się m.in. dzieci upośledzone w stopniu umiarkowanym, szczególny nacisk kładzie się na nabycie umiejętności w zakresie samoobsługi , wykonywania czynności umożliwiających funkcjonowanie w życiu codziennym oraz nabycie podstawowych umiejętności w zakresie technik szkolnych, tj pisania, czytania, liczenia, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości indywidualnych każdego dziecka. Naszym głównym zadaniem jest kształcenie takich umiejętności, które będą niezbędne w życiu osoby upośledzonej umysłowo.

Cechą wyróżniającą szkołę specjalną od placówek ogólnodostępnych  jest niewątpliwie mała liczebność dzieci w oddziałach, co znacznie ułatwia pracę z dziećmi i indywidualizację tejże pracy, czyli dostosowanie jej do każdego dziecka, które jest niepowtarzalną jednostką. W szkole specjalnej miejsce pracy ucznia dostosowane jest do jego indywidualnych potrzeb (np. osobna ławka, tablica komunikacyjna, stonowane kolory klasy w przypadku ucznia nadwrażliwego wzrokowo). Nasza placówka jest jedną z lepiej wyposażonych szkół w różnorodny sprzęt specjalistyczny, pomoce dydaktyczne, które umożliwiają edukację, wykorzystując wszystkie możliwe zmysły dziecka, aby osiągnąć pożądane rezultaty.

Szkoła specjalna stwarza warunki w których dzieci niepełnosprawne nie czują się gorsze lub inne, lecz są akceptowane.

Szkoła specjalna to możliwość wzajemnego wspierania się rodziców dzieci niepełnosprawnych, umożliwienie im wyjście z tzw. „cienia”.

Szkoła specjalna to  już nie tzw. ”Dwójka” ale  od piętnastu lat Zespół Szkół (na terenie którego działa:Szkoła Podstawowa,  Gimnazjum,  Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy),  wspierający  rozwój  uczniów niepełnosprawnych, gdzie w przyjaznej i pogodnej atmosferze nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w rozwoju psychofizycznym oraz społecznym. Stają się samodzielni, a  absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są pracownikami bardzo cenionymi przez swoich pracodawców.

Prowadzimy też bezpłatne konsultacje specjalistyczne ,w każdy czwartek ,od godziny 16.00- 18.00,po uprzednim zgłoszeniu  telefonicznym pod nr 77 4 100 522

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.zssnamyslow.pl   

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
im. Adama Mickiewicza w Namysłowie
Małgorzata Kaczorowska

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 17-04-2014 11:47 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 17-04-2014 11:50
Przewiń do góry