Menu pomocnicze
WIOSNA

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

VI (szóste)  publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości  (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne oraz wielorodzinne
i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej

 

 1. Przedmiotem przetargów są nieruchomości (działki budowlane) położone  w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej o nr ewid.: 1) 1279/2; 2) 1279/3; 3) 1279/4; 4) 1279/6; 5) 1279/7; 6) 1279/8; 7) 1279/11, 8) 1279/12; 9) 1279/13, 10) 1279/15, 11) 1279/16, 12) 1279/17, 13) 1279/18, 14) 1279/20, 15) 1279/21; 16) 1279/26, 17) 1279/27, 18) 1279/31, 19) 1279/32, 20) 1279/33, 21) 1279/34, 22) 1279/35; 23) 1279/36; 24) 1279/38, 25) 1279/39, 26) 1279/58; 27) 1279/59.
 2. Wszystkie działki (nieruchomości) mają urządzone księgi wieczyste (bez obciążeń) prowadzone przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2. Wszystkie w/w działki (nieruchomości) nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
 3. Ceny wywoławcze oraz ceny ustalone w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargów są cenami brutto.
 4. Wadia mogą być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadia należy wpłacić lub wnieść do dnia 08.05.2014 r. włącznie.
 5. Wadia w pieniądzu należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadia w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie. W dowodzie wpłaty / wniesienia wadium należy podać, do której działki wpłacający / wnoszący wadium zgłasza przystąpienie do przetargu.
 6. W przetargach do poszczególnych nieruchomości mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły / wniosły wadium określone dla danej działki, do przetargu której przystępują. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Przetargi odbędą się w dniu 13.05.2014 r. o godzinie 10:00 w dużej sali narad siedziby Starostwa
 7. Osobom, które wygrają przetargi, wadia zostaną zaliczone na poczet cen nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargów. Wadia nie podlegają zwrotowi w razie uchylenia się uczestników przetargów, którzy wygrali przetargi, od zawarcia aktów notarialnych.
 8. Ceny nieruchomości płatne są jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umów sprzedaży. Koszty zawarcia aktów notarialnych ponoszą nabywcy.
 9. Zarząd Powiatu Namysłowskiego może odwołać przetargi z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 10. Ogłoszenie I (pierwszych), II (drugich), III (trzecich), IV (czwartych) i V (piątych) przetargów zostało poprzedzone sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej przeznaczonych do sprzedaży - Uchwała nr 56/252/2012 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 8 sierpnia 2012 r. Wykaz był wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 10.08.2012 r. do dnia 31.08.2012 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz  opublikowany w NTO nr 186 (5883) z dnia 10.08.2012 – w dodatku „Tygodnik lokalny” Nr 32 (185), str. 3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)  upłynął dnia 21.09.2012 r. Żadna osoba nie złożyła wniosku.
 11. I (pierwsze) przetargi odbyły się dnia 09.11.2012 r. ogłoszone uchwałą Zarządu Powiatu Namysłowskiego Nr 59/274/2012 z dnia 26.09.2012 r. Przetargi zostały zamknięte dnia 12.11.2012 r.
  II (drugie) przetargi (ogłoszone uchwałą Zarządu Powiatu Namysłowskiego Nr 71/333/2013 z dnia 16.01.2013 r.) odbyły się: w dniu 08.03.2013 r. - dla działek o nr ewid.: 1) 1279/11, 2) 1279/12, 3) 1279/13, 4) 1279/14, 5) 1279/15, 6) 1279/16, 7) 1279/17, 8) 1279/18, 9) 1279/19, 10) 1279/20, 11) 1279/21, 12) 1279/22, 13) 1279/23, 14) 1279/24, 15) 1279/25. Przetargi zostały zamknięte dnia 08.03.2013 r.; w dniu 12.03.2013 r. - dla działek o nr ewid.: 16) 1279/26, 17) 1279/27, 18)1279/28, 19) 1279/29, 20) 1279/31, 21) 1279/32, 22) 1279/33, 23) 1279/34, 24) 1279/35, 25) 1279/36, 26) 1279/37, 27) 1279/38, 28) 1279/39, 29) 1279/40, 30) 1279/41. Przetargi zostały zamknięte dnia 12.03.2013 r.; w dniu 15.03.2013 r. - dla działek o nr ewid.: 31) 1279/42, 32) 1279/43, 33) 1279/44, 34) 1279/45, 35) 1279/48, 36) 1279/49, 37) 1279/50, 38) 1279/51, 39) 1279/52, 40) 1279/53, 41) 1279/54, 42) 1279/55, 43) 1279/56, 44) 1279/57, 45) 1279/58, 46) 1279/59, 47) 1279/60. Przetargi zostały zamknięte dnia 15.03.2013 r.
  II (drugie)  przetargi dla działek: 34) 1279/2; 35) 1279/3; 36) 1279/4; 37) 1279/6; 38) 1279/7; 39) 1279/8; 40) 1279/9, odbyły się dnia 05.03.2013 r. ogłoszone uchwałą Zarządu Powiatu Namysłowskiego Nr 71/332/2012 z dnia 16.01.2013 r. Przetargi zostały zamknięte dnia 06.03.2013 r.
  III (trzecie) przetargi (ogłoszone uchwałą Zarządu Powiatu Namysłowskiego Nr 80/363/2013 z dnia 16.04.2013 r.) odbyły się: w dniu 24.05.2013 r.– dla działek o nr ewid.: 1) 1279/11, 2) 1279/12, 3) 1279/13, 4) 1279/15, 5) 1279/16, 6) 1279/17, 7) 1279/18, 8) 1279/19, 9) 1279/20, 10) 1279/21, 11) 1279/22, 12) 1279/23, 13) 1279/24, 14) 1279/25, 15) 1279/26, 16) 1279/27, 17)1279/28, 18) 1279/29, 19) 1279/31, Przetargi zostały zamknięte dnia 24.05.2013 r.; w dniu 28.05.2013 r.– dla działek o nr ewid.: 20) 1279/32, 21) 1279/33, 22) 1279/34, 23) 1279/35, 24) 1279/36, 25) 1279/37, 26) 1279/38, 27) 1279/39, 28) 1279/42, 29) 1279/43, 30) 1279/44, 31) 1279/45, 32) 1279/49, 33) 1279/51, 34) 1279/52, 35) 1279/53, 36) 1279/54, 37) 1279/55, 38) 1279/56, 39) 1279/57, 40) 1279/58, 41) 1279/59, 42) 1279/60. Przetargi zostały zamknięte dnia 28.05.2013 r.; w dniu 23.05.2013 r. dla działek: 34) 1279/2; 35) 1279/3; 36) 1279/4; 37) 1279/6; 38) 1279/7; 39) 1279/8; 40) 1279/9, odbyły się dnia 23.05.2013 r. ogłoszone uchwałą Zarządu Powiatu Namysłowskiego Nr 79/361/2013 z dnia 15.04.2013 r. Przetargi zostały zamknięte dnia 23.05.2013 r.
  IV (czwarte) przetargi (ogłoszone uchwałą Zarządu Powiatu Namysłowskiego Nr 98/432/2013 z dnia 16.09.2013 r.) odbyły się:
  w dniu 25.10.2013 r.– dla działek o nr ewid.: 1) 1279/11, 2) 1279/12, 3) 1279/13, 4) 1279/15, 5) 1279/16, 6) 1279/17, 7) 1279/18, 8) 1279/20, 9) 1279/21, 10) 1279/22, 11) 1279/23, 12) 1279/24, 13) 1279/25, 14) 1279/26, 15) 1279/27, 16) 1279/28, 17)1279/29, 18) 1279/31. Przetargi zostały zamknięte dnia 28.10.2013 r.; w dniu 29.10.2013 r.– dla działek o nr ewid.: 19) 1279/32, 20) 1279/33, 21) 1279/34, 22) 1279/35, 23) 1279/36, 24) 1279/37, 25) 1279/38, 26) 1279/39, 27) 1279/43, 28) 1279/44, 29) 1279/45, 30) 1279/49, 31) 1279/51, 32) 1279/52, 33) 1279/53, 34) 1279/54, 35) 1279/56, 36) 1279/57, 37)1279/58, 38) 1279/59, 39) 1279/60. Przetargi zostały zamknięte dnia 30.10.2013 r.; w dniu 22.10.2013 r. dla działek: 34) 1279/2; 35) 1279/3; 36) 1279/4; 37) 1279/6; 38) 1279/7; 39) 1279/8; 40) 1279/9. Przetargi zostały zamknięte dnia 24.10.2013 r.
  V (piąte) przetargi ogłoszone uchwałą Zarządu Powiatu Namysłowskiego Nr 117/504/2014  z dnia 20.01.2014 r. odbyły się dnia 05.03.2014 r. Przetargi zostały zamknięte dnia 07.03.2014 r.
 12. Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

 

 

Lp.

Nr

działki

Oznaczenie wg katastru nieruchomości

Pow.

(ha)

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

(zł)

Postąpienie

(zł)

1.

1279/2

B-RIVa, B-RV

0,2368

64 000,00

3 300,00

700,00

2.

1279/3

B-RV

0,2532

69 000,00

3 600,00

700,00

3.

1279/4

B-RV,

0,3209

87 000,00

4 500,00

900,00

4.

1279/6

B-RV, B-PsV

0,2996

81 000,00

4 200,00

900,00

5.

1279/7

B-RV, B-PsV

0,1459

40 000,00

2 100,00

500,00

6.

1279/8

B-RV, B-PsV

0,1119

31 000,00

1 700,00

400,00

7.

1279/11

B-RV

0,1109

30 000,00

1 600,00

400,00

8.

1279/12

B-RV, PsV

0,1477

40 000,00

2 100,00

500,00

9.

1279/13

B-RV, B-PsV

0,1452

40 000,00

2 100,00

500,00

10.

1279/15

B-RV, PsV

0,1128

31 000,00

1 700,00

400,00

11.

1279/16

RV, PsV

0,1560

43 000,00

2 200,00

500,00

12.

1279/17

RV, PsV

0,1098

30 000,00

1 600,00

400,00

13.

1279/18

RV, PsV

0,1115

31 000,00

1 700,00

400,00

14.

1279/20

PsV

0,1115

31 000,00

1 700,00

400,00

15.

1279/21

PsV

0,1115

31 000,00

1 700,00

400,00

16.

1279/26

PsV

0,1107

30 000,00

1 600,00

400,00

17.

1279/27

PsV

0,1582

43 000,00

2 300,00

500,00

18.

1279/31

PsV

0,1601

44 000,00

2 300,00

500,00

19.

1279/32

PsV

0,1052

29 000,00

1 500,00

300,00

20.

1279/33

PsV

0,1019

28 000,00

1 500,00

300,00

21.

1279/34

PsV

0,1020

28 000,00

1 500,00

300,00

22.

1279/35

PsV

0,1078

30 000,00

1 600,00

400,00

23.

1279/36

PsV

0,1035

28 000,00

1 500,00

300,00

24.

1279/38

PsV

0,0892

25 000,00

1 400,00

300,00

25.

1279/39

PsV

0,1017

28 000,00

1 500,00

300,00

26.

1279/58

PsV

0,0801

22 000,00

1 200,00

300,00

27.

1279/59

PsV

0,1232

34 000,00

1 800,00

400,00

Pliki do pobrania:
 1. PDFmapa VI PRZETARG.pdf (791,19KB)
 2. PDFUCHWAŁA ZP nr 125-533-2014.pdf (132,95KB)

   

   

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 11-04-2014 09:17 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 11-04-2014 10:01
Przewiń do góry