Menu pomocnicze
Jesień

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydaje ww. opinię na podstawie przeprowadzonej diagnozy dojrzałości szkolnej dziecka do podjęcia systematycznej nauki w szkole, obejmującej dojrzałość pod względem fizycznym, intelektualnym, społecznym i emocjonalnym. Przy dokonywaniu diagnozy – poradnia uwzględnia opinię o sześciolatku dokonaną przez przedszkole, którą rodzice otrzymują 30 kwietnia. I dopiero po tym terminie Poradnia wydaje ostateczną decyzję o losach edukacyjnych sześciolatka.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat, zgodnie z art. 14 ust. 1a ww. ustawy.

Natomiast zgodnie z ww. przepisem w brzmieniu nadanym ustawą z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458), który wszedł w życie 1 września 2012 r. oraz przepisami ustawy z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 176), od 1 września 2014 r. wychowaniem przedszkolnym będzie mogło być objęte dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. W konsekwencji obowiązek szkolny tych dzieci będzie mógł być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

Dziecko w wieku 6 lat, które w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Stanowisko MEN jest tożsame ze stanowiskiem publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, które zgodnie uważają, iż „z racji dynamiki zmian rozwojowych i ciągłości procesu nabywania wiedzy i umiejętności przez dziecko opinia o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie, nie powinna, ze względów merytorycznych, być dokonywana wcześniej niż w maju w roku, w którym rozpoczyna się rok szkolny(..). Proces rozwoju każdego dziecka jest bowiem zindywidualizowany i przebiega w różny sposób, stąd diagnoza dziecka pod kątem dojrzałości szkolnej powinna zostać dokonana przez poradnię najwcześniej w maju, a optymalnie w czasie wakacji szkolnych, tak aby badanie dziecka przeprowadzane było jak najbliżej rozpoczęcia roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczynałoby realizację obowiązku szkolnego”.

Dorota Surmańska
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Namysłowie

Opublikował(a):  Data publikacji: 01-04-2014 11:07 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 01-04-2014 11:07
Przewiń do góry