Menu pomocnicze
WIOSNA

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

I ETAP –zakładanie konta w systemie  
od 19 maja 2014r.
Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie można  dokonać na stronie opolskie.edu.com.pl w następujący sposób:
zakładając konto indywidualnie w domu lub w swojej szkole (gimnazjum), lub  zgłaszając się do szkoły I wyboru, gdzie będzie udzielona pomoc w założeniu konta

II ETAP- wybór oddziałów i szkół oraz składanie wniosków do wybranej szkoły
od 19 maja do 06 czerwca 2014 r do godź.15.00

już od 18 kwietnia będzie można  zapoznać się z ofertą szkół (ale bez możliwości zakładania konta, co będzie możliwe od 19 maja)
Korzystając z przeglądarki internetowej kandydat zgłasza się do systemu  opolskie.edu.com.pl i wybiera nie więcej niż trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie  buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach  klas, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w ilości klas tych szkół! Klasa, którą wskaże jako pierwszą na listę, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany. Klasy można układać w kolejności, która jest niezależna od  kolejności wybranych wcześniej szkół.
Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie rekrutacji  kandydat drukuje wniosek:

 • na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już  żadnych zmian.
 • wniosek  musi być podpisany przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów.
 • wniosek należy zanieść tylko do wybranej szkoły (I wyboru) - pierwszej z listy preferencji, zostanie on zweryfikowany w ciągu 7 dni, pod względem zgodności z danymi w systemie
 • w przypadku wyboru, na którejkolwiek preferencji, szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • w przypadku spełniania kryterium zdrowotnego, ograniczającego możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia należy dostarczyć opinię, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 • w przypadku zaznaczenia któregoś z kryteriów ex aequo należy być przygotowanym na dostarczenie wraz z wnioskiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium:
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą;

III ETAP-ewentualna zmiana wcześniej dokonanych wyborów szkół i oddziałów
od 09 czerwca-24 czerwca do 15.00

W tym terminie kandydat może zwrócić się do szkoły I wyboru o anulowanie zaakceptowanego wniosku, aby móc dokonać zmiany w wyborze szkół i oddziałów.  Przy zmianie listy preferencji kandydat powinien wydrukować aktualny wniosek i dostarczyć go wybranej szkoły (I preferencji).

IV ETAP-wprowadzanie danych o ocenach
od 27 czerwca 2014r.

Kandydat wprowadza przez internet do systemu rekrutacji oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego i wpisane na świadectwie osiągnięcia.

V ETAP-dostarczanie dokumentów do wybranej szkoły
od 27 czerwca do 01 lipca 2014r. do godz. 14.00

Do wybranej szkoły (I preferencji) kandydat dostarcza dokumenty:

 • kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
 • kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie, jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
 • inne wymagane dokumenty

VI ETAP –zapoznanie się z wynikami rekrutacji
3 lipca 2014r. do godz. 10.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat może przez Internet zapoznać się z wynikami naboru. Jeśli wybierze taką opcję i poda nr tel. komórkowego w swoim formularzu zgłoszeniowym, dostanie taką informacje SMS-em. Może również w szkole, w której składał dokumenty, zapoznać się z wynikami przydziału.

VII ETAP-potwierdzanie woli podjęcia nauki
od 03 lipca godz. 10.00  do 04 lipca do godz. 15.00

Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany,  przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów nie zostanie przyjęty do szkoły, do której go system zakwalifikował.

07 lipca 2014 r. do godz. 12.00 nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach w szkołach, w których można ubiegać się o przyjęcie w ramach rekrutacji uzupełniającej

Opublikował(a):  Data publikacji: 28-03-2014 14:33 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 28-03-2014 14:33
Przewiń do góry