Menu pomocnicze
WIOSNA

W ciągu dwóch lat pracy nad pomysłem utworzenia Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji nieocenionym było wsparcie projektu przez władze województwa opolskiego – wojewodę Ryszarda Wilczyńskiego i byłego marszałka Józefa Sebesty. Po zmianie na stanowisku marszałka województwa następca Sebesty - Andrzej Buła - mógł w pełni i u źródła poznać zakres zrealizowanych prac. Temu m.in. służyło spotkanie w namysłowskim starostwie 18 lutego br. Marszałek Buła potwierdził, że idea Stobrawskiej Strefy może liczyć na jego pełne wsparcie.

Strefa2.jpeg

Idea utworzenia Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji na obszarze współpracujących ze sobą jednostek samorządu terytorialnego północno – zachodniej części województwa, była pierwszą tego typu inicjatywą na Opolszczyźnie. Założeniem, które stało za pomysłem utworzenia Strefy jest fakt, że obszar przez nią obejmowany nie jest predestynowany do pełnienia funkcji przemysłowych, ale dzięki posiadanym zasobom naturalnym może stać się swoistym „zagłębiem” turystycznym, zwłaszcza w kontekście planowanego odtworzenia uzdrowiska w miejscowości Pokój.

Założenie to dało podwaliny pod utworzenie szerokiego porozumienia, angażującego trzy sektory życia społecznego: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe. Owocem tego porozumienia jest projekt powiatu namysłowskiego - jako lidera - współtworzony w partnerstwie z gminami: Namysłów, Wilków, Domaszowice, Świerczów, Pokój, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Murów, Popielów oraz z 20. parafiami rzymskokatolickimi. Celem głównym projektu jest ochrona, promocja i rozwój zasobów kulturowo – przyrodniczo – historycznych zlokalizowanych na obszarze Stobrawskiej Strefy. Jego podstawowym komponentem ma być ochrona dziedzictwa kulturowego zwłaszcza w zakresie zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków; udaremnianie niszczenia i niewłaściwego z nich korzystania czy przeciwdziałania kradzieży, a także renowacja najcenniejszych obiektów i ich promocja oraz udostępnienie.

Dziś już wiadomo, że projekt ten zyskał status strategicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w perspektywie finansowej 2014 - 2020. Szacunkowa wartość dofinansowania określona została na kwotę 8,4 mln euro, czyli ok. 35 mln złotych. W jego ramach, m.in. we wszystkich gminach powiatu namysłowskiego planowana jest budowa szlaków przyrodniczo-kulturowych wraz z miejscami postojowymi i oznakowaniem. Ponadto w samym Namysłowie remont murów obronnych w Namysłowie i pieca chlebowego, w Dąbrowie rewitalizacja parku zabytkowego, a w Pokoju kompleksowa rewitalizacja zabytkowego parku w tym: system monitoringu, system iluminacji oświetlenia zabytku, remont kanałów, oczek wodnych, basenów zabezpieczenie oraz odbudowa ruin herbaciarni remont zabytków ruchomych budowa muszli koncertowej, cięcia pielęgnacyjne i nasadzenie drzew, budowa szlaku przyrodniczo-kulturowego, remont alejek. Powiat namysłowski w ramach projektu zamierza przeprowadzić remont średniowiecznych murów (przy budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego) oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy szpitalu w Namysłowie wraz z ochroną budynku. Parafie z terenu powiatu również zgłosiły swoje potrzeby w zakresie ochrony dóbr kultury.

Opublikował(a):  Data publikacji: 13-03-2014 09:53 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 13-03-2014 09:53
Przewiń do góry