Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/01/2014
Starosty Namysłowskiego
z dnia 31 stycznia 2014  r.
w sprawie przygotowania sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pokoju

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Forma zbycia

Cena nieruchomości  w zł

Pokój

Gmina Pokój

Działka nr ewid. 880/130

 k. m. 1

KW- OP1U/00026810/9

0.0220 ha
 

Działka niezabudowana, o kształcie nieregularnym, będąca wydłużonym paskiem gruntu przylegającym z jednej strony do drogi leśnie a z drugiej strony do nieruchomości o charakterze letniskowym.

Nieruchomość nie jest ogrodzona ani zagospodarowana ani też uzbrojona, jednakże uzbrojenie znajduje się na terenie pobliskiej zabudowy jednorodzinnej.

 

 

Teren oznaczony symbolem ZL – lasy i zalesienia, zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Pokoju jest przeznaczony pod zieleń izolacyjną.

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz właścicieli działek sąsiednich: 1127/130 i 1240/131 – Państwa Joanny i Marcina Illich

369.00 zł brutto

Cena sprzedaży zostanie powiększona o koszty przygotowana nieruchomości do sprzedaży

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego na okres 21 dnia t. j. od dnia 12.03.2014 r. do dnia 01.04.2014 r.
Informacja o wywieszeniu została podana do publicznej wiadomości w gazecie "Nasz Powiat Namysłowski" oraz na stronie internetowej www.namyslow.pl     
Osobom wymienionym w art. 34, ust. 1, pkt 1  i2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli zgłoszą wniosek do dnia 23.04.2014 r..

Starosta Namysłowski
Julian Kruszyński

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-03-2014 08:53 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 12-03-2014 08:53
Przewiń do góry