Menu pomocnicze
WIOSNA

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu ogłosiło właśnie nabór wniosków do poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach o dofinansowanie projektów w zakresie:

Realizacji nowej i innowacyjnej inwestycji
Za realizację takiej inwestycji uważa się:

 1. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:
  • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
  • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa (w tym w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie sprzedaży produktów i usług);
  • dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
  • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
 2. nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

W ramach kategorii inwestycji wymienionych powyżej będą m.in. wspierane wydatki na inwestycje związane z:

 • wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych,
 • zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach,
 • utworzeniem jednostek B+R w przedsiębiorstwach, w tym m.in. laboratoriów.

Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w zakresie następujących kategorii interwencji:

 • 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MSP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych),
 • 06 Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie / użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii dla działalności produkcyjnej przedsiębiorstw).
 • 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.).

Więcej informacji uzyskać można pod adresem:
http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=5141&idd=1385

Opublikował(a):  Data publikacji: 28-01-2014 14:34 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 28-01-2014 15:07
Przewiń do góry