Menu pomocnicze
WIOSNA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2014r. przejęła od Miejskiej PPP w Opolu - nowe zadania w dziedzinie orzecznictwa i opiniowania dla dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z autyzmem i z zespołem Aspergera.

Na podstawie decyzji Opolskiego Kuratora Oświaty podjętej w grudniu 2013r.  poszerzyliśmy ofertę w/w zakresie. Dlatego prosimy rodziców/prawnych opiekunów dzieci z w/w niepełnosprawnościami, którzy do tej pory byli petentami MPPP w Opolu, abyście Państwo występowali z indywidualnymi wnioskami do opolskiej placówki o przekazanie dokumentacji do namysłowskiej Poradni. Dokumenty muszą być przekazane protokolarnie, dlatego jeśli zależy Państwu na czasie – należy to zrobić w trybie pilnym, abyśmy mogli Państwu pomóc bez zbędnej zwłoki.

W związku z nowym zadaniem namysłowska Poradnia otrzymała prawo do wydawania wszystkich rodzajów orzeczeń przewidzianych w systemie edukacji. Przypominamy, że orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydajemy ze względu na niepełnosprawność i niedostosowanie społeczne.

W systemie edukacji orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność mogą otrzymać zatem dzieci/młodzież:

  • niesłyszące,
  • słabosłyszące,
  • niewidome,
  • słabowidzące,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, czyli wtedy, gdy u dziecka występuje więcej niż jedna z powyższych przyczyn, z których każda osobno kwalifikuje je do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności.

Natomiast dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną mogą otrzymywać orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych prowadzonych w formie indywidualnej (najczęściej) lub zespołowej.

Poradnie obowiązuje rejonizacja ze względu na adres szkoły/ przedszkola, do której uczęszcza dziecko. W przypadku dzieci młodszych lub dzieci, które nie uczęszczają do żadnej placówki edukacyjnej, rodzice powinni zgłosić się do poradni właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Aby uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, należy zgłosić się do nas z zaświadczeniem lekarskim, potwierdzającym niepełnosprawność, chorobę, zaburzenia dziecka. Pomocne będą również opinie z przedszkola/ szkoły oraz od specjalistów dotychczas pracujących z dzieckiem. Warto te opinie przedłożyć, ponieważ osoby pracujące z danym dzieckiem mogą wskazać w nich potrzebę np. asystowania dziecku w placówce przez nauczyciela wspomagającego. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole. Etapy edukacyjne w rozumieniu prawa oświatowego to: edukacja przedszkolna (obejmująca zerówkę, nawet jeśli jest to zerówka szkolna), nauczanie zintegrowane (klasy I-III SP), nauka w klasach IV-VI SP , gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna. Podczas wizyty w poradni dziecko jest badane przez psychologa, pedagoga, jeśli zachodzi potrzeba to również konsultowane jest przez logopedę, fizjoterapeutę, lekarza (zatrudnionych w PPP), a samo już orzeczenie wydaje Zespół Orzekający. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera kolejno: diagnozę dziecka, czas na jaki zostaje wydane, zalecaną formę edukacji (m.in. oddział ogólnodostępny, integracyjny, specjalny, szkoła zorganizowana w młodzieżowym ośrodku socjoterapeutycznym), zalecane formy rewalidacji, terapii i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sposoby realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych. Należy pamiętać, iż dla szkół, przedszkoli, placówek oświatowych tylko orzeczenia i opinie wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne są wiążące, bo tylko na nie Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia środki finansowe i gwarantuje merytoryczne wsparcie.

P.S. W związku z nowymi zadaniami - zapraszam do kontaktu i współpracy z nami - wszystkie chętne osoby z uprawnieniami tyflopedagogicznymi, surdopedagogicznymi oraz do prowadzenia terapii autyzmu celem utworzenia sieci specjalistów na terenie powiatu namysłowskiego.

Dorota Surmańska
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Namysłowie

Opublikował(a):  Data publikacji: 20-01-2014 15:03 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 20-01-2014 15:03
Przewiń do góry