Menu pomocnicze
słoneczniki

do zgłaszania propozycji do Projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

 
Starosta Namysłowski informuje, że przystąpiono do opracowania projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
 
Nawiązując do powyższego Starosta Namysłowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego działających na terenie powiatu namysłowskiego do zgłaszania propozycji dotyczących współpracy na nadchodzący 2014 rok z ewentualnym wykorzystaniem dołączonej ankiety.
 
Propozycje prosimy składać listownie (decyduje data wpływu do Starostwa), za pośrednictwem poczty e-mailowej na adres: pelnomocnik@namyslow.pl lub bezpośrednio w sekretariacie  Starostwa Powiatowego w Namysłowie (I piętro).
 
Ustala się ostateczny termin przyjmowania propozycji na dzień 24 września 2012r.
 
Po tym terminie zostanie opracowany projekt Programu Współpracy na 2014 rok, który będzie poddany konsultacjom społecznym, zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/394/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Informacja o wszczęsciu procedury konsultacyjnej zostanie umieszczona na stronie internetowej powaitu www.namyslow.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.
 
Opublikował(a):  Data publikacji: 03-09-2013 10:30 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 03-09-2013 10:36
Przewiń do góry