Menu pomocnicze
WIOSNA

 Niezbędnik: o orzecznictwie w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych 
 
            Jednym z najważniejszych dokumentów wydawanych przez poradnie są orzeczenia o mocy decyzji administracyjnej pociągającej za sobą określone skutki formalne oraz finansowe. Dla szkół i placówek oświatowych wiążące są przede wszystkim orzeczenia wydawane wyłącznie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ponieważ tylko one uruchamiają określone  środki  finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W praktyce nasi petenci mogą starać się  o następujące dokumenty:
 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym”, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, z
 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 4. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, 
 5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  wydawane są dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.  Według aktualnych przepisów oświatowych za niepełnosprawnych uznaje się  dzieci i młodzież, które są:

 • niesłyszące i słabo słyszące
 • niewidome i słabo widzące
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

I tak, w zależności jakiego rodzaju jest to niepełnosprawność, takie pieniądze przysługują konkretnej grupie niepełnosprawnych. Wysokość środków, które otrzymują organy prowadzące szkoły i placówki wynika z dwóch dokumentów: metryczki subwencji oświatowej oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o sposobie podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy poszczególne samorządy, wydawane corocznie w grudniu na następny rok budżetowy. Dlatego niezwykle ważna jest analiza posiadanych orzeczeń pod kątem rodzaju niepełnosprawności oraz terminów ich ważności, bo z jednej strony te właśnie orzeczenia umożliwiają  pozyskanie zwiększonych środków, a z drugiej strony mogą rodzić skutki zwrotu finansów wraz z odsetkami do MEN przy błędnej ich interpretacji. 

 

Pamiętajmy, iż kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może odbywać się w: 
 • przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, 
 • przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, 
 • przedszkolach i szkołach integracyjnych 
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; 
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii; 
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; 
 • specjalnych ośrodkach wychowawczych; 
Zaznacza się, że w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych nie organizuje się oddziałów specjalnych dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Szkoły specjalne dla tych dzieci i młodzieży organizuje się wyłącznie w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach socjoterapii. 
 
 
Należy pamiętać, że kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w szkołach i oddziałach specjalnych , może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy: 
 1. 18 rok życia — w przypadku szkoły podstawowej; 
 2. 21 rok życia — w przypadku gimnazjum; 
 3. 23 rok życia — w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej. 
Zatem rodzice dzieci niepełnosprawnych  mogą wnosić o wydłużanie cyklu edukacyjnego  swojego dziecka na każdym etapie edukacyjnym.
 
 
 
                                                                Dorota Surmańska – Dyrektor PPP w Namysłowie                                                                     

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 02-09-2013 09:53 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 02-09-2013 09:58
Przewiń do góry