Menu pomocnicze
słoneczniki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie informuje, iż w 2013 r. Powiat Namysłowski przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie. W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie do następujących obszarów wsparcia:

 

MODUŁ I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar

Nazwa

Maksymalna

wysokość

dofinansowania

Udział własny

Adresaci pomocy

(stopień niepeł.)

 

Adresaci

pomocy

(rodzaj dysfunkcji)

A

 

Likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1:

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządow. do posiadanego samochodu

 

5.000 zł

 

 

15%

Stopień :

- znaczny,
- umiarkowany,

lub  orzeczenie o niepełnosprawności,.

Wiek:  

do 18 r.ż lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

dysfunkcja narządu ruchu

 

 

Zadanie 2:

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

2.100 zł.

w tym:

kurs/egzamin -  1.500 zł, pozostałe koszty – 600 zł

 

25%

 

Stopień:
- znaczny, 
- umiarkowany,

Wiek aktywności zawodowej

dysfunkcja narządu ruchu

 

B

 

Likwidacja barier
w dostępie do uczestniczenia
w społeczeństwie informacyjnym

 

Zadanie 1 :

pomoc w zakupie sprzętu elektroniczn. lub jego elementów oraz oprogramow.

 

dla os. niewidomej - 30.000 zł, z czego

- na urządzenia brajlowskie - 20.000 zł

dla pozostałych os.- 10.000 zł,

dysfunkcja obu kończyn górnych i pozostałych adresatów – 5.000 zł

 

10%

Stopień:

- znaczny,

lub orzeczenie                   o niepełnosprawności.

Wiek:

-  do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

 

Zadanie 2:

dofinansow. szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektroniczn. i oprogramow.

dla osoby głuchoniewidomej -

4.000 zł,

dla pozostałych 2.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania                      w indywidualnych przypadkach do 100%

 

brak

Stopień:

- znaczny,

lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

 

dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

 

C

 

Likwidacja barier
w poruszaniu się

Zadanie 1:

pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

7.000 zł, a w szczególnych

 przypadkach do

20.000 zł (opinia eksperta)

 

10%

 

Stopień:

- znaczny,

lub orzeczenie                        o niepełnosprawności,

Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

 

dysfunkcje uniemożliw. samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzk.                    o napędzie ręcznym

 

Zadanie 2:

 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwal.  o napędzie elektrycznym

2.000 zł

 

 

brak

Stopień:

- znaczny ,

lub orzeczenie                                   o niepełnosprawności

 

 

Zadanie 3:

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy na III poziomie jakości

 

Po amputacji:

1)w zakresie ręki -  9.000 zł,

2)przedramienia – 20.000 zł,

3)ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym -  26.000 zł,

4) na poziomie podudzia –

14.000 zł,

5) na wysokości uda (także przez staw kolanowy)- 20.000 zł,

6) uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000zł.

 

10%

 

Stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

potwierdz. opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobow. i rokowania uzyskania zdolności do pracy                     w wyniku wsparcia udzielonego                       w programie

 

Zadanie 4:

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

do 30 % kwot o których mowa w zadaniu 3

 

 

10%

 

 

jak wyżej

 

 

jak wyżej

 

 

D

 

 

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Koszt opieki nad osobą zależną:

- 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.

 

 

15%

Stopień niepełnosprawności:

- znaczny,

- umiarkowany,

Aktywność zawodowa.                   Pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

każdy rodzaj dysfunkcji

 

MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

 

 

Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym

 

1. Opłata za naukę (czesne) lub za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

 

 

 

do 3.000 zł

 

 

brak

Stopień:

- znaczny,

- umiarkowany,

Nauka:

- w szkole wyż.,

- w szkole policealnej,

- w kolegium ,

- przewód doktor. otwarty poza studiami doktoran

 

każdy rodzaj dysfunkcji

 

2. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia :

 

 

- w przypadku znacznego st. niepełnosprawności

do 800 zł

- w przypadku

umiarkowanego st. niepełnosprawności

do 500 zł

 

Dodatek może ulec zwiększeniu w zależności od średniej ocen, rodzaju schorzenia oraz miejsca zamieszkania.

 

 

 

 
Dofinansowanie w ramach Modułu I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej złożony do jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego, właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. 
Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I będzie następowało w trybie ciągłym, tj. od dnia 6 maja 2013 r. do dnia 30 września 2013 r. 
Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu II będzie następowało w następujących cyklach:
  1. wnioski na semestr letni 2012/2013 w terminie od 6 maja 2013 r. do dnia 15 czerwca 2013 r.
  2. wnioski na semestr zimowy 2013/2014 w terminie od 15 sierpnia 2013 r. do dnia 30 września 2013 r.
Szczegółowe informacje:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
Pl. Wolności 12 a
46-100 Namysłów
tel. (77) 4105 193 wew. 163, 168
e-mail: pcpr@namyslow.pl
 
Opublikował(a):  Data publikacji: 17-05-2013 11:57 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 21-05-2013 12:36
Przewiń do góry