Menu pomocnicze
Jesień

Odpowiedź Starosty Namysłowskiego
na oświadczenie Burmistrza Namysłowa z dnia 15.04.2013 r.

           W zawiązku z oświadczeniem Burmistrza Namysłowa z 15 kwietnia 2013 roku dotyczącym pozwolenia na budowę budynku usług pogrzebowych w Namysłowie przy ul. Podleśnej na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 221/3, odnosząc się do stwierdzenia Burmistrza Namysłowa, iż cyt. Starosta nie skorzystał z prawa uzyskania z Gminy Namysłów zaświadczenia o zgodności lokalizacji przedmiotowej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów (...) i wydał samodzielną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku usług pogrzebowych wyjaśniam, że zgodnie z przepisami Prawa budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej (Starosta) nie ma obowiązku uzyskiwać zaświadczenia o zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przepisy Prawa budowlanego zobowiązują organ do samodzielnej oceny czy dana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jedynie w oparciu o takie zaświadczenie, stanowiłoby rażące naruszenie prawa.
        Należy również wskazać, że zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako prawa miejscowego wiążą organ administracji architektoniczno – budowlanej, czyli Starostę.

 

Oświadczenie Starosty Namysłowskiego z dnia 12.04.2013 r.

           W związku z licznymi interwencjami mieszkańców osiedla przy ulicy Oławskiej w Namysłowie, w sprawie budowy budynku usług pogrzebowych w Namysłowie przy ul. Oławskiej, działka nr 221/3, uprzejmie informuję:

W trakcie postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie, inwestor spełnił wymagania wynikające z ustawy prawo budowlane. Przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projekt budowlany uzgodniony (bez uwag) z rzeczoznawcami ds. sanitarno-zdrowotnych i bhp. Projektanci budynku złożyli oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zamierzenie inwestycyjne, co przeanalizowano, okazało się zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłowa, przyjętego  uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/321/09 z dnia 10 grudnia 2009r.. Ustalono, że na terenie pod inwestycję oznaczonym w planie symbolem D.8MU jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej dopuszczano realizację cyt. „obiektu usługowego lub zespołu takich obiektów, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi”. Identyczny zapis w zakresie usług został zamieszczony dla terenów o oznaczeniu U-zabudowy usługowej oraz o oznaczeniu UP-tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej. Obecnie funkcjonujące usługi pogrzebowe na terenie Namysłowa są położone przy ul. Chrobrego (teren o oznaczeniu A.5MU), oraz przy ul. Jana Pawła II (E.13U)-Zapisy o przeznaczeniu tych terenów są identyczne jak dla terenu D.8MU. Tym samym decyzję co do możliwości lokalizacji inwestycji o charakterze, który wzbudził tak duże emocje, zapadły poza starostwem na etapie planowania przestrzennego gminy Namysłów. Jak pokazuje życie nie przewidziano wszelkich ewentualności. Stąd Starosta Namysłowski, mając związane ręce ustaleniami gminy Namysłów, pozwolenie na budowę musiał wydać choć obawy mieszkańców podziela.

            Mając na uwadze charakter sprawy w dniu 5 kwietnia 2013 r. zwrócono się do Wojewody Opolskiego o zbadanie z urzędu prawidłowości decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę: Budynek usług pogrzebowych przy ul. Oławskiej, działka nr 221/3. 

 

Starosta Namysłowski
Julian Kruszyński

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-04-2013 13:22 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 22-04-2013 10:18
Przewiń do góry