Menu pomocnicze
WIOSNA

 

Zwołuję XXIV sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 19 grudnia 2012r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:
 
Herb_1.jpeg
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie Odznak Honorowych „Za zasługi dla Województwa Opolskiego”.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych. 
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
  • zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2012 r.,
  • przyjęcia „Programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie opracowanego na lata 2012 – 2017”,
  • uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2013 rok,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszaru Wiejskich i Ochrony Środowiska,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku,
  • zmian planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 r.,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku.
 8. Budżet na 2013 rok. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego,
  • uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wnioski i sprawy różne.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
Przewodniczący Rady 
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-12-2012 09:36 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 12-12-2012 09:39
Przewiń do góry